Marokko

DAPPs strategiske partnere har gennemført aktiviteter og etableret partnerskaber med marokkanske organisationer

Marokko er et af de lande, der har været omfattet af det arabiske initiativ lige fra programmets start. Aktiviteter startede allerede under pilotfasen i 2004-2005, og der har sidenhen været en bred palet af danske indsatser i Marokko indenfor de 4 forhenværende DAPP tematiske hovedområder. Herunder præsenteres et udpluk af indsatserne:

KVINFO, LOKK, Danner og Kvinderådet har indgået partnerskaber med marokkanske interessenter (heriblandt NGO’er, forskningsinstitutioner og ministerier) og gennemført en stribe projekter og aktiviteter omkring ligestilling. Konkret har disse projekter sigtet mod at styrke kvinders sociale, økonomiske og politiske deltagelse samt mod lovgivningsmæssige tiltag, som skal forebygge børneægteskaber og vold mod kvinder. Der er blevet etableret samarbejde med det marokkanske justitsministerium omkring implementering af familielovgivningen fra 2004 (Moudawana), professionelt personale i det marokkanske retssystem er blevet opkvalificeret, der er etableret centre for retshjælp som kan bistå marokkanske kvinder. Ligesom personale i krisecentre har modtaget træning og fået mulighed for at udveksle erfaringer med andre krisecentre. Derudover har Danmarks Designskole været inddraget i styrkelsen af marokkanske kvinders håndværkskooperativer.

Danske strategiske partnere har gennemført aktiviteter og etableret partnerskaber med marokkanske organisationer med det formål at fremme menneskerettigheder og god regeringsførelse. DIGNITY har blandt andet arbejdet med dokumentation og forebyggelse af tortur, EMHRN og EMHRF har i mange år støttet marokkanske NGO’er og netværk, og Institut for Menneskerettigheder har samarbejdet med deres marokkanske søsterorganisation. Kriminalforsorgen i Danmark har igennem en årrække samarbejdet med det marokkanske justitsministerium omkring ændring af straffeloven samt alternativer til frihedsstraffe, hvor marokkanske dommere har hentet inspiration fra danske erfaringer på området. Dansk Ungdoms Fællesråd har igennem mini-puljen samarbejdet med en landbrugsskole i landområdet Oulad Said, som har budt på faglig opkvalificering af unge samt inspireret dem til aktiv deltagelse i samfundet.

Med henblik på at fremme videnssamfund, har International Media Support har støttet uafhængige medier og journalister i Marokko igennem træning af marokkanske journalister samt erfaringsudveksling imellem kvindelige journalister i Marokko og i Danmark.

For så vidt angår økonomisk vækst og jobskabelse er LO/FTF og Dansk Industri, udover deres respektive aktiviteter i Marokko, gået sammen om at arbejde med social dialog igennem en samarbejdsaftale med deres respektive partnere i.e. de mest repræsentative fagforeninger samt den vigtigste marokkanske arbejdsgiverforening. Denne aftale rummer mekanismer for bilæggelse af faglige konflikter og skabelse af ro på arbejdsmarkedet. Her har den danske model både tjent som inspiration og som illustrativt eksempel.

Flere af ovenstående indsatsområder er i tråd med landets eget reformspor, som blev påbegyndt med kong Mohamed VI’s tronbestigelse i 1999, og som blev yderligere skærpet i kølvandet på omvæltningerne i den arabiske verden. Her var Marokko hurtig til at tilpasse sig den nye virkelighed og imødegå omfattende protester i landet, blandt andet ved vedtagelse af en ny forfatning ved folkeafstemning i juli 2011.

Landets vilje til reform, dets stabilitet, men også dets udfordringer, navnlig på ligestillingsområdet og i forhold til ytringsfrihed, i forhold til ungdomsarbejdsløshed, samt i forhold til omsætning af lovændringer til praksis og implementering af den nye forfatning, gør at en fortsat indsats i landet er højst relevant. Dette er en af hovedårsagerne til, at Marokko – også i det nye DAPP 2017-21 – er blandt de fire fokuslande.

I forhold til DAPP 2017-21 vil flere af de beskrevne indsatser blive videreført og andre vil blive yderligere opgraderet, navnlig på medie- og menneskerettighedsområdet. I forhold til fremme af unges civile og økonomiske deltagelse samt i forhold til støtte til entreprenører, støder to nye aktører med mangeårig erfaring i regionen til rækken af strategiske partnere – Oxfam-IBIS og den Afrikanske Udviklingsbank.