Konsortiet for Menneskerettigheder og Dialog

Fem organisationer er gået sammen om at fortsætte det mangeårige arbejde med at fremme respekt for menneskerettigheder og religiøs diversitet og dialog i Mellemøsten og Nordafrika.

Udgangspunktet for konsortiet og dets mange lokale partnere i regionen er værdighed, retfærdighed og respekt for individets rettigheder. Disse værdier er helt essentielle, hvis et samfund skal udvikle sig til et godt og rart sted for borgerne, og hvis man skal gøre sig forhåbninger om et samfund, man trygt kan engagere sig i, og hvor borgerne selv kan være med til at bygge en bedre fremtid.

Ifølge konsortiet er der dog endnu et stykke vej i Mellemøsten og Nordafrika, før disse mål er nået. Der er fundamenter, traditioner, procedurer, praksisser og samfundsinstitutioner, som skal opbygges, og det tager tid og går ikke altid direkte fremad. Men det afholder ikke tusindvis af mennesker i regionen fra dagligt at stå på deres, eller andres, ret, og tage de kampe, som er nødvendige for at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Det er embedsmanden i et ministerium, forkvinden for en lille retshjælpsorganisation, tilsynsføreren, sygeplejersken eller feltarbejderen, der dokumenterer krænkelserne med livets som indsats.

Mød de fem konsortiemedlemmer

DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (lead)
DIGNITY har de sidste 25 år arbejdet for forebyggelse af tortur og rehabilitering af torturofre i MENA-regionen. Siden 2013 har DIGNITY været strategisk partner til det danske Udenrigsministerium, under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP). DIGNITY har landekontorer i Jordan og Tunesien, og samarbejdspartnere i stort set hele regionen. DIGNITYs arbejde består blandt andet af juridisk reformarbejde, kapacitetsopbygning af relevante myndigheder, awareness-raising-kampagner, monitorering af fængselsforhold og rehabilitering af torturofre.

Danmission
Danmission har siden 2011 været strategisk partner i DAPP. Danmission arbejder under DAPP for at fremme fredelig sameksistens gennem interkulturelt og interreligiøst dialogarbejde i og imellem Danmark og MENA. Danmission arbejder for at nuancere forståelsen af religionens rolle og religion som en del af løsningen til at fremme fred, rettigheder, aktivt medborgerskab og til forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme. Dialog er et nøgleord i Danmissions arbejde og skal forstås som en dialog, der inkluderer en mangfoldighed af religiøse, kulturelle og sociale grupper og/eller individer.

EuroMed Rights – Euro-Mediterranean Human Rights Network
EuroMed Rights er et netværk, der består af over 70 organisationer i mere end 30 lande i EU og MENA. EuroMed Rights har de sidste 20 år arbejdet for at fremme menneskerettigheder, demokrati og ligeværdigt samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer i regionen. EuroMed Rights har hovedkontor i København, et regionalt kontor i Tunis og et advocacy-kontor i Bruxelles. Indsatserne består blandt andet af at bringe medlemmerne sammen på netværksmøder organiseret under udvalgte regionale eller landespecifikke tematikker og at koordinere fælles initiativer samt advocacy i forhold til EU, medlemsstater og myndigheder i MENA. EuroMed Rights har været støttet af det danske Udenrigsministerium fra 1997 og været strategisk partner under DAPP fra begyndelsen.

Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders (EMHRF)
EMHRF har allokeret støtte til beskyttelse og opretholdelse af menneskerettighedsforkæmperes og civilsamfundsaktørers arbejde i MENA i de sidste 12 år – hovedsageligt til de, der mødes med trusler og andre udfordringer, og som har begrænsede muligheder for at modtage støtte fra mainstream donorer. EMHRF blev oprettet på baggrund af en forundersøgelse igangsat af Udenrigsministeriet i 2004, og EMHRF har været strategisk partner til Udenrigsministeriet og Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram fra begyndelsen. EMHRF’s arbejde består i at allokere finansiel støtte, hjælpe lokale partnere med at identificere mulige samarbejder og synergier med andre hovedaktører, og med at højne deres muligheder for at søge støtte fra andre donorer.

Institut for Menneskerettigheder
Institut for Menneskerettigheder arbejder for at styrke nationale menneskerettighedssystemer i MENA igennem relevante statsaktørpartnere. Partnerne har hovedsageligt været i Egypten, Tunesien, Yemen, Libyen og Marokko, men der er også samarbejder i Jordan, Libanon og de besatte områder i Palæstina, samt tværnationale aktiviteter, der højner den regionale synergi. Udover at støtte lokale partnere, så de kan leve op til deres mandat om at promovere og beskytte menneskerettigheder, arbejder Institut for Menneskerettigheder også med aktører i både Danmark og MENA for at udvikle viden omkring menneskerettigheder og skabe opmærksomhed på problemstillinger, der er relevante for den offentlige menneskerettighedsdebat.

Eksempler på resultater fra arbejdet i regionen

Nedbringelse af brugen af varetægtsfængslinger i Jordan
DIGNITY har igennem flere år arbejdet for at sænke brugen af varetægtsfængslinger i Jordan. Der er nemlig stor risiko for, at den fængslede bliver udsat for tortur eller anden grusom behandling i varetægtsfængslingsperioden. Nu ser arbejdet ud til at bære frugt. Jordans brug af varetægtsfængslinger er nedbragt med 17 % fra 2015 til 2016, blandt andet ved hjælp af et nyt sagsovervågningssystem implementeret af Jordans Justitsministerium med støtte fra DIGNITY. Derudover fastslår en helt ny lov, at der nu kun må idømmes varetægtsfængsling i meget særlige tilfælde, og ikke i mere end tre måneder.

Udvikling af Libanons første tværreligiøse skolebøger til undervisning i religion
En gruppe af indflydelsesrige kristne, muslimske og drusiske ledere startede i 2013 et samarbejde om at udvikle et libanesisk medborgerskabsbegreb baseret på tværreligiøse værdier. På baggrund af dette, og med sparring fra danske eksperter indenfor uddannelse og medborgerskab, har den libanesiske gruppe skrevet tre bøger, der er blevet officielt godkendt til brug på skoler i hele landet. Projektet er et samarbejde mellem Danmission og deres libanesiske partner Adyan.

Kampagne mod vold mod kvinder på tværs af regionen
Arbejdsgruppen for Kvinders Rettigheder og Ligestilling under EuroMed Rights (bestående af menneskerettigheds- og kvinderettighedsorganisationer fra 13 lande) har udformet en omfattende kampagne til promovering af Det Europæiske Råds Istanbul-konvention i kampen mod vold mod kvinder.  Gruppen har udgivet landerapporter for at dokumentere kønsrelateret vold i ni lande i regionen og medlemmerne laver nu selv workshops og træninger om Istanbul-konventionen i deres lande. Konventionen sætter standarder for definitionen af vold, som kan bruges til at arbejde for national lovgivning på området. Netop det så man et eksempel på i Tunisien i 2017, hvor en lov om vold mod kvinder og piger blev vedtaget efter massivt lobbyarbejde fra civilsamfundet herunder EuroMed Rights meget aktive medlemmer og partnere.

Beskyttelse af migranters rettigheder i Marokko
Med finansiel støtte fra EMHRF blev en unik marokkansk platform bestående af 15 migrant-foreninger oprettet i 2016. Platformen bidrager til anerkendelsen af migranters rettigheder, til bekæmpelsen af diskrimination og til promoveringen af deres integrering i Marokko. EMHRF var også bindeled i arbejdet med at få andre donorer til at støtte dette innovative initiativ.