Ligestillingsprogrammet 2017-22

Mellemøsten og Nordafrika er det sted i verden, der er længst fra at opnå ligestilling. Det skal ændres, ellers stagnerer økonomien, jobmarkedet og udsigten til en bedre fremtid i regionen

Ligestilling er både en rettighed og en central del af et demokrati. Men ligestilling er også en motor for økonomisk og fredelig udvikling af et samfund.

KVINFO leder og koordinerer Danmarks arbejde med at fremme ligestilling og kvinders rettigheder i Mellemøsten og Nordafrika.

Reformer og gennemgribende forandringer af samfundene har været en del af livet i Mellemøsten og Nordafrika de seneste snart ti år. Det gælder også i forhold til ligestilling og kvinders rettigheder, men nogle forandringer sker kun langsomt og tøvende.

Et eksempel er Marokkos forbud mod børneægteskaber. Loven er 15 år gammel, men . Ifølge en undersøgelse fra Unicef i 2017 bliver 16 procent af piger i Marokko gift, før de fylder 18 år. En undersøgelse fra landets justitsministerium fra et år tidligere viser tegn på, at problemet er voksende.

KVINFO og den marokkanske organisation Droits et Justice samarbejder om at sætte en stopper for den skadelige praksis. Indsatsen har vidt forskellige elementer: I landdistrikter indsamler Droits et Justice dokumentation for problemets omfang og holder awareness sessions for at skabe forståelse i familier og blandt religiøse ledere for, at piger ikke skal hverken giftes eller giftes bort. Retssystemets tradition for at vægte familieprioriteter frem for pigernes rettigheder udfordres gennem dialogmøder med dommere. På politisk niveau går arbejdet blandt andet ud på at få lukket de to smuthuller i loven, som er årsagen til, at børneægteskaber ikke i alle tilfælde kan karakteriseres som forbrydelser.

Projekterne udføres dels i samarbejde med lokale eksperter og organisationer gennem fire danske organisationer: Danner, Kvinderådet, LGBT Danmark og Sex & Samfund og dels af KVINFO i direkte samarbejde med partnere i Mellemøsten. Brug dette link for at se den komplette liste over samarbejdspartnere i ligestillingsarbejdet under DAPP. 

KVINFO har været ansvarlig for arbejdet med ligestilling og kvinders rettigheder i Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram i mere end ti år.

Ligestilling er en af kerneværdierne i partnerskabsprogrammet og samtidig både et mål og et middel til at opnå mere demokrati, stabilitet og velstand i landene i Mellemøsten og Nordafrika.

Ligestilling har denne dobbelte rolle, blandt andet fordi samfund viser sig at være stærkere på adskillige parametre, når de har ligestilling i lovgivning og praksis. For eksempel er samfund med høj grad af ligestilling bedre til at håndtere og komme sig efter konflikter. Ligeså gemmer ligestilling på et betragteligt økonomisk potentiale, som kan blive indløst, når andre end mænd tager aktiv del i samfundets arbejdsliv.

I det nuværende program, som hedder Ligestillingsprogram 2017-22 (Gender Equality Programme, GEP) arbejder KVINFO direkte i partnerskaber med organisationer og institutioner i alle fire lande i spørgsmål om lovreformer og politisk repræsentation. Samtidig koordinerer KVINFO projekter, som bekæmper vold mod piger og kvinder, og andre projekter som skal sikre alle køns seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, hvilket inkluderer for eksempel retten til at bestemme over egen krop, seksualundervisning og forbud mod kvindelig omskæring.

Mens arbejdet med lovreformer og politisk repræsentation handler om systemiske ændringer, der har alle personer i de fire lande som målgruppe, så retter projekterne mod vold og for seksuel sundhed sig mod mere specifikke grupper. Et par eksempler: Organisationerne LGBT Danmark og tunesiske Mawjoudin samarbejder om at italesætte LGBTQI+ personers eksistens, støtte deres selvforståelse og accept og skabe sikre steder at være for dem i Tunesien. Kvindelig omskæring i Egypten bekæmpes af Kvinderådet og Tadwein med kampagner og ændring af pensum for læger, da omskæring er yderst medikaliseret i Egypten. Seksualundervisning er på vej ind i skolesystemet i Tunesien som følge af Sex og Samfund og Associacion Tunisienne de la Santé de la Reproductions vedholdende fortalerarbejde. Og i både Tunesien og Marokko arbejdes der på implementering af den forbedrede lovgivning til at bekæmpe vold mod kvinder, og kvindekrisecentre gør brug af Danners lange erfaring med at hjælpe kvinder, der er udsat for vold. Find et oversigt over alle projekterne her

Frem til 2022 arbejder KVINFO i ligestillingsprogrammet med at sikre tilslutning til lovreformer, der fjerner kønsdiskrimination, for eksempel i forhold til give kvinder og mænd lige ret til arv i Tunesien og for gøre forbud mod børneægteskaber effektivt i Marokko. I Jordan arbejdes der på en gennemgribende reform af den nuværende familielovgivning, som er baseret på Sharia. Samtidig fortsætter arbejdet for blandt andet at sikre LGBTQI+ personers rettigheder, med at gøre seksualundervisning til en almindelig begivenhed i børns skolegang, styrke krisecentrene, bekæmpe kvindelig omskæring og sikre, at kvinder på lige fod med mænd kan stille op til både lokale og nationale valg. Ligeledes forsætter arbejdet med at monitorere, at lovgivning til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder implementeres korrekt, samtidig med at arbejdet for at få inkluderet voldtægt i ægteskabet i loven fortsætter.

Regionalt forventer vi en stærk civilsamfundsstemme ved 25 års-markeringen af kvindekonferencen i B Beijing, hvor det blev slået fast, at kvinders rettigheder er menneskerettigheder, som skal diskuteres i FN regi i 2020. Ligeledes regionalt, ønsker vi en styrket brug af regionale og internationale menneskerettighedssystemer og Verdensmålene som ramme for at fremme ligestilling. Endelig forventer vi, at flere af de organisationer, vi samarbejder med, vil inkludere et større fokus på arbejdet med maskulinitet som en del af deres strategiske tilgang til at fremme ligestilling.

Viden og fakta

Læs mere om arbejdet for Ligestilling i Mellemøsten og Nordafrika på KVINFO’s hjemmeside på dette link.

Ligestillingskløft: Danmark er nummer 14 på det internationale ligestillingsindeks, som World Economic Forum udgiver hvert år. De fire lande, som Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram arbejder i, placerer sig således: Tunesien: 124, Egypten: 134, Jordan: 138 og Marokko: 143. I alt er der målt på 153 lande. Der er link her Global Gender Gap Report 2020 fra World Economic Forum

Verdensmål og ligestilling: Verdensmål 5 koncentrerer sig om ligestilling mellem kønnene. Spørgsmålet om ligestilling er dog en del af alle andre verdensmål, for eksempel i forhold til arbejde, løn, fred, fattigdom og sundhed. Læs om ligestilling og verdensmål hos FN-organisationen UN Women på dette link og hos FN’s udviklingsorganisation, UNDP på dette link. UNDP udgiver hvert år den toneangivende Human Development Report. 2019-versionen kan hentes på dette link.

Ret og retfærdighed: En række FN-organisationer har udgivet studiet Gender Justice & The Law: Assessment of laws affecting gender equality in the Arab States region i 2018. Det giver overblik over ligestilling og kønsdiskriminerende lovgivning i landene i regionen og kan læses på dette link.