Billede:Sharron Lovell/ActionAid

Mellemfolkeligt Samvirke

15.000 unge aktivister skal skabe demokratisk forandring.

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) har siden 2006 været en aktør under det Dansk-Arabiske partnerskabsprogram (DAPP) – i mange år som strategisk partner og for indeværende som modtager af midler fra Ungepuljen. Formålet med MS’ indsats er at styrke unges demokratiske engagement både i forhold til civilsamfund og myndigheder.

MS søger bl.a. at styrke og nytænke de kanaler, hvorigennem unge søger reel indflydelse på de beslutninger, som påvirker deres liv. Dette er en stor udfordring i MENA-regionen, som er præget af autoritære og centralistiske regimer og patriarkalske strukturer, hvilke ikke levner megen plads til at unge – og særligt unge kvinder – kan udfolde sig som aktive og demokratiske medborgere. Gennem støtte til organisering af unge – og opbygning af deres egne ressourcer gennem målrettet træning og uddannelse – giver MS dem en mulighed for at vinde anerkendelse som en seriøs og vigtig stemme i samfundet.

Konkret opererer MS pt. i Jordan, hvor de har deres regionale kontor, og hvor de har etableret en række medborgercentre for unge placeret i fattigere områder, hvilke drives og ledes af de unge selv med støtte fra MS’ træningsplatform i Amman. Modellen har skabt en stor respekt og interesse hos myndighederne i Jordan, og MS er nu i gang med at overføre erfaringerne herfra til regeringens egen landsdækkende struktur med ungecentre. Sideløbende etablerer MS en ”Youth hub” i Amman, der som udgangspunkt skal favne – og bygge videre på – et stort netværk af ca. 800 aktivister, der allerede er tilknyttet træningsplatformen, men har efterspurgt deres eget fysiske sted, hvilket der er en akut mangel på i Jordan.

Centre er også et fristed

MS sigter herigennem på at skabe levende, fysiske rammer, hvorfra de unge blandt andet organiserer events, foredrag, undervisning, kampagner og andre konkrete aktiviteter. De brugerdefinerede aktiviteter bliver omsat til politisk indflydelse ved i første omgang at skabe bevidste og handlekraftige unge med lige så meget evne som vilje til at skabe forandringer. Det er nemlig ikke kun viljen og ilden, der driver værket hos de frivillige, aktivisterne og brugerne. Ungecentrene, kurserne og frivilligprogrammerne i MS’ regi i Jordan er både dannende og uddannende for de unge. Desuden giver centrene de unge et fristed; et sikkert rum, hvor de som udgangspunkt ikke er bundet af de måder, det etablerede politiske liv er indrettet på. Det, de skaber, er deres eget – designet og drevet af dem selv. Det kommer der stærkere borgere ud af, ligesom det er med til at så kimen til fremtidens ledere og markante skikkelser i morgendagens samfund. Målet er, at MS i 2021 har understøttet et demokratisk engagement af 15.000 unge, hvilket har været med til at skabe konkrete politiske og sociale forandringer til gavn for unge.

For at give yderligere inspiration til de jordanske unge og lokale partnere i at skabe en dynamisk og bæredygtig Youth Hub, som er drevet af de unge selv, har MS også etableret et samarbejde med organisationens to frivilligdrevne caféer i København og Aarhus samt danske frivillige og aktivister fra MS’ netværk. Snesevis af unge fra begge lande vil de næste år besøge hinandens projekter og udveksle erfaringer og idéer. Dette er samtidig med til at sikre den tværkulturelle dialog mellem Danmark og Jordan og herigennem fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet.

Udvikling af nye aktivistiske værktøjer

Men det er også nødvendigt at tænke i nye baner. Såvel offline som online. Aktivistens værktøjskasse er nemlig i hastig forandring og vækst – og digitale aktiviteter spiller derfor en stor rolle, når MS de kommende år ruller programmet ud. Konkret arbejder MS sammen med en række lokale partnere og internationale specialister om at etablere mobilapplikationer og digitale læringsplatforme med interaktive og innovative elementer, som skal give unge aktivister værktøjer, information og øgede kontaktflader, og herigennem styrke deres samlede muligheder for politisk indflydelse.

I forbindelse med de seneste lokalvalg i Jordan i august 2017 gennemførte MS en lang række debatter mellem unge og myndighederne op til valget – hvor de unge stillede en række kritiske spørgsmål om hele decentraliseringsprocessen – og dernæst etablerede MS et ungedrevet observatørkorps, der var med til at overvåge valghandlingen ved en lang række valgsteder og registrere forskellige, kritisable forhold. Resultatet af dette feltarbejde blev samlet i en omfattende rapport med samtlige observationer fra stribevis af frivillige observatørers side og indgivet til Jordans uafhængige valgkommission. Hele forløbet før, under og efter selve valget var en stor og lærende oplevelse for de frivillige aktivister og placerede de unge i centrum for et af landets vigtigste politiske begivenheder. Aktiviteter som dette er med til at engagere og inspirere de unge og give dem smag på politiske deltagelse – et stort og brændende behov i et land med udbredt, folkelig skepsis ved det etablerede system og mistillid til landets politikere og magthavere.