Tunesien

DAPP har siden 2011 støttet den tunesiske transitionsproces og bidraget til økonomiske udvikling og beskæftigelse.

DAPP har siden 2011 støttet den tunesiske transitionsproces og bidraget til økonomiske udvikling og beskæftigelse. Dette er sket igennem en lang række projekter implementeret af danske, tunesiske og internationale partnere indenfor DAPPs prioritetsområder.

Revolutionen i 2011 igangsatte en demokratisk transition og en række grundlæggende institutioner er siden kommet på plads. Tunesien har fået ny forfatning, der har været afholdt en række transparente valg og der har været fredelige magtoverdragelser. DAPP har via UNDP støttet arbejdet i først Forfatningsforsamlingen og senere parlamentet og en række partnere har bidraget til forarbejdet med forfatningen, til at sikre at parlaments- og præsidentvalg foregik fredeligt og til efterfølgende at forberede etableringen af en række forfatningsforeskrevne institutioner.

Et af de vigtigste og mest solide fremskridt efter 2011 ses i form af eksistensen af en reelt fungerende ytrings- og pressefrihed om end der stadig er behov for at forbedre den aktuelle lovgivning samt sikre dens implementering. International Media Support har siden 2011 arbejdet sammen med en række kerneaktører, for at sikre tilstedeværelsen af den nødvendige kapacitet. Fremkomsten af et aktivt tunesisk civilsamfund er et andet fremskridt, som har spillet en helt afgørende rolle igennem de sidste seks år og Euromed Rights og Euromed Rights Foundation har her spillet en væsentlig rolle i forhold til at styrke nye organisationer i hele landet, ligesom Euromed Rights har faciliteret en vigtig dialog mellem civilsamfund, regering og EU. En civilsamfundslov fra 2011 sikrer en udpræget grad af frihed og stiller krav om transparens, men der er dog behov for at styrke den del af civilsamfundet, som har sin base og legitimitet i de indre dele af landet, ligesom der er behov for at styrke netværksdannelse og internt samarbejde. Den danske DAPP partner Danner er en af de aktører, som har bidraget aktivt på dette område via deres arbejde med en række organisationer omkring forebyggelse af vold mod kvinder.

De tunesiske borgeres menneskerettigheder er sikret i den nye tunesiske forfatning, men der er i praksis stadig udfordringer på en række områder og adskillige DAPP partnere har spillet en vigtig rolle i forhold til at sikre forfatningens implementering. DIHR er en kernepartner for de nationale menneskerettighedsinstanser mens Dignity arbejder sammen med både civilsamfund og regering omkring forebyggelse af tortur. I forhold til ligestilling og kvinders rettigheder, så er der siden 2011 sket en konsolidering af den lovmæssige ligestilling mellem mænd og kvinder både via forfatningen og via nye valglove, noget som KVINFO og deres tunesiske partnere har bidraget aktivt til.

I 2011 da det tunesiske oprør kulminerede var der masser af håb og tro på forandring. I dag seks år efter er den generelle stemning i Tunesien mindre optimistisk, det er blevet klart for alle hvor store udfordringerne er og at problemerne dels er vanskelige at adressere og ikke mindst løse og at der er mange og forskelligartede interesser på spil. Tunesien oplever en dårlig økonomisk udvikling, manglende investeringer, en regionalt meget skæv fordeling af goder og muligheder, samt en ungdomsarbejdsløshed på helt op til 50 % de mest udsatte steder i landet. Dette er en kilde til desillusionering hos de unge og til tilbagevendende sociale uroligheder i de indre og sydlige dele af landet og det er helt afgørende for den demokratiske transitionsproces at den udvikling bliver vendt. DAPP partnere såsom ILO og AFDB har bidraget til at sætte fokus på ungdomsbeskæftigelse og iværksætteri ikke mindst via Souk Attanmia projektet, som har skabt arbejdspladser for unge i hele landet og den danske fødevarestyrelsen arbejder sammen med det tunesiske landbrugsministerium på at udvikle og styrke mælkesektoren i det nord-vestlige Tunesien for derigennem at styrke beskæftigelsen.

Eksempler på resultater 2011–17

  • Den tunesiske organisation NEBRAS har med støtte fra den danske partner DIGNITY åbnet Tunesiens første rehabiliteringscenter for tortur overlevere og det tunesiske justitsministerium har sammen med danske kolleger udarbejdet særlige guidelines, som hjælper dommere til at identificere, dokumentere og behandle tilfælde af tortur.
  • De tunesiske spejdere har øget unges aktive deltagelse i samfundslivet.
  • Den tunesiske organisation BEITY har med fælles nordisk finansiering og med teknisk input fra den danske organisation Danner åbnet et krisecenter for hjemløse og sårbare kvinder i Tunis by. Centret integrerer krisecenter og rådgivning med aktiviteter, som skal sikre en reintegration af kvinderne på det tunesiske arbejdsmarked.
  • CILG-VNGi har igennem 5 år ydet teknisk støtte til forberedelserne af den tunesiske decentraliseringsproces og arbejdet lokalt i 18 kommuner med integreret økonomisk udvikling samt kapacitetsopbygning af lokale strukturer.
  • Den Afrikanske Udviklings Bank og Souk Attanmia projektet har med medfinansiering fra DAPP støttet et stort antal mandlige og kvindelige iværksættere i hele landet med at etablere nye virksomheder.
  • Fødevarestyrelsen og SEGES har sammen med det tunesiske landbrugsministerium støttet mælkebønder i det nordvestlige Tunesien og faciliteret udviklingen af et kommende kvalitetsbestemt betalingssystem for mælk i Tunesien.
  • Dansk Institut for Menneskerettigheder har støttet den tunesiske regering i at etablere en ny tværministeriel mekanisme for rapportering til FN.
  • DAPP partnerne LOFTF og DI bidrog aktivt til at den tunesiske regering og arbejdsmarkedets parter i 2013 underskrev den første sociale kontrakt som bl.a. omhandler beskæftigelsespolitik, social sikring, regional udvikling og institutionalisering af den sociale dialog. ILO fulgte op med støtte til gennemførelsen af en national dialog om beskæftigelse i 2016.