Håndbøger om politik og dialog – nu også på arabisk

Interesse blandt egyptiske ungdomspolitikere for to dansk-støttede håndbøger, der nu udkommer på arabisk

Sprogbarrierer er en central udfordring, når Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) i sit arbejde med at støtte centrale reformprocesser i MENA-regionen forsøger at nå ud til den brede befolkning.

Derfor udgiver DUF nu arabiske udgaver af publikationerne ”How to Build a Youth Wing” i samarbejde med Dansk Institut for Flerpartisamarbejde og Dansk-Egyptisk Dialoginstitut samt ”Dialoghåndbogen” i samarbejde med Center for Konfliktløsning. Oversættelserne er direkte henvendt til den primære målgruppe i DUFs MENA-program, som blandt andet tæller en lang række ungdomspolitikere i Egypten.

Alfred Raouf fra det egyptiske Constitution Party er rigtig glad for, at de to håndbøger nu udkommer på arabisk.

How to Build a Youth Wing er et værdifuldt redskab for os, som vi kan bruge til at styrke vores partis ungdomsorganisation. Håndbogen indeholder en række metoder vedrørende organisationsudvikling, som erfaringsmæssigt har vist sig at være succesfulde. Ved at bruge håndbogen, sparer vi en masse tid og kræfter, som vi som nystartet parti ellers kunne have brugt til at forsøge os frem skridt for skridt,” siger Alfred Raouf.

Mænd og kvinder som forandringsagenter

DUF arbejder målrettet med unge mænd og kvinder som forandringsagenter i de samfund, de lever i. Som led heri arbejder DUF med både civilsamfundsorganisationer og politiske partier, der spiller en væsentlig rolle i demokratiske reformprocesser. Det sker blandt andet gennem et tværpolitisk netværk i Egypten, der har til hensigt at kapacitetsopbygge Egyptens politiske partier, som for manges vedkommende kun har få års erfaring. Det sker også gennem projektet Dialogambassadørerne, der arbejder for at fremme dialog som værdi og metode og derigennem bidrage til udviklingen af en demokratisk kultur.

Foto: DUF
Foto: DUF

Begge publikationer er udviklet i tæt samarbejde med flere arabiske partnerorganisationer. Repræsentanter fra politiske partier i Egypten har bidraget til udarbejdelsen af ”How to Build a Youth Wing”, der er en håndbog i, hvordan man etablerer og driver en politisk partiorganisation. Publikationen har et særligt fokus på unge, og den nye version kan bruges af alle arabisktalende, der har interesse i partipolitisk arbejde.

Dialoghåndbogen er udarbejdet i samarbejde med Egyptian Youth Federation, WE Center i Jordan og de frivillige unge, der til daglig fungerer som dialogambassadører i projektet. Dialoghåndbogen er ment som et redskab til unge, der arbejder aktivt på at udbrede en dialogbaseret kultur, og har til hensigt at fremme demokratisk udvikling i Mellemøsten og styrke unges deltagelse i samfundet.

Stigende efterspørgsel

Siden bøgerne udkom på engelsk, har der været en stigende efterspørgsel på arabiske udgaver, der kan nå ud til lokalsamfund og landdistrikter, hvor engelskkundskaberne ofte er mere begrænsede end i hovedstæderne. Det behov imødekommes nu med de to arabiske udgivelser.

”Oversættelsen af vores publikationer til arabisk udvider målgruppen, der får gavn af vores materiale. Vores partnere i MENA-regionen har været med til at udarbejde publikationerne, og det, at publikationerne findes på arabisk, vil have afgørende betydning for deres fremadrettede arbejde,” ,” forklarer Helene Horsbrugh, international chef i DUF.

”Mange af vores medlemmer er ikke nødvendigvis så gode til engelsk, så med den arabiske udgave af How to Build a Youth Wing er vi meget bedre i stand til at udnytte den som praktisk værktøj i dagligdagen,” siger Alfred Raouf.

Foto: DUF
Foto: DUF

Reformer endnu ikke indfriet

Visionen bag de to arabiske udgivelser er at styrke de organisationer, som for to et halvt år siden gik på gaden i Mellemøsten og Nordafrika med krav om demokrati og frihedsrettigheder. Selvom opstandene satte gang i en række transitionsprocesser, mangler forventningerne til reformer fortsat at blive indfriet flere steder.
Som eksempel kan nævnes Egypten, der i tiden efter den tidligere præsident Hosni Mubarak blev afsat, var præget af optimisme. Selvom der er blevet gennemført valg til parlamentet og præsidentembedet, er der stadig forhold, som giver anledning til pessimisme.

Eksempelvis er militæret ikke underlagt tilstrækkelig demokratisk kontrol, det gamle regime repræsenteret ved Mubaraks National Democratic Party gør sig stadigvæk gældende som politiske aktører og den nuværende regering ledet af Det Muslimske Broderskabs Freedom and Justice Party har taget skridt i retning af at indskrænke civilsamfundets frihed.

Forandring i politisk kultur

Et sted, hvor der er sket en tydelig forandring, er i den politiske kultur. Den brede befolkning er i højere grad begyndt at opfatte sig selv som politiske aktører med ret og pligt til at engagere sig i politiske processer. Det er blandt andet denne omstændighed, der giver anledning til optimisme i forhold til de langsigtede effekter af det såkaldt arabiske forår. Optimismen kan dog ikke tages for givet, i og med at manglende reformer af det politiske system på sigt kan svække det momentum hos den politisk aktive ungdom, som hidtil har været en væsentlig drivkraft i transitionsprocessen.

Det er i denne kontekst, at DUF arbejder med at støtte den fremvoksende demokratiske politiske kultur, der udgør fundamentet for, at et demokratisk politisk system kan fungere i praksis. Udgivelsen af de to publikationer på arabisk vil forhåbentlig bidrage til dette formål ved at nå ud til en bredere målgruppe – og på sigt udbygge kontakten til de unge, der fremadrettet er grundstenen i DUFs internationale arbejde for at støtte demokratiske reformprocesser.

 

Download Dialoghåndbogen på arabisk

Download “How to Build a Youth Wing” på arabisk