Baggrund: Den nye NGO-lov i Jordan

Den jordanske regering vedtog i 2008 en restriktiv foreningslov, som har udløst international kritik. Loven blev i oktober 2009 revideret – men den indeholder stadig en række kritikpunkter.

Bliv klogere på hvad loven betyder for det jordanske foreningsliv. Siden lanceringen af Det Arabiske Initiativ i 2003 har et voksende antal danske organisationer etableret partnerskaber med en bred vifte af jordanske civilsamfundsorganisationer.

I tillæg til de 12 danske og 12 jordanske NGO’er og ikke-statslige aktører, som pt. indgår i længerevarende partnerskaber, kan det med glæde konstateres, at et stigende antal pilotprojekter i Jordan starter op med nye danske aktører støttet af de NGO puljer, som er etableret under Det Arabiske Initiativ.

Blandt andet i lyset af det store dansk-jordanske civilsamfundssamarbejde har ambassaden fulgt udviklingen i vilkårene for det jordanske civilsamfund tæt, og navnlig de seneste to år har der været stor offentlig uenighed om foreningsfrihedens vilkår i Jordan. I 2006 fremlagde en koalition af jordanske NGO’er et udkast til en ændring af Jordans foreningslov, der regulerer det jordanske civilsamfund.

Loven var på daværende tidspunkt fra 1966, hvor kun et begrænset antal godgørende organisationer opererede i Jordan, de såkaldt charities samt royale NGO’er under ledelse af et medlem af den kongelige familie.

I mellemtiden var aktørerne i det jordanske civilsamfund vokset til omtrent 2000 lovligt registrerede aktører, 1800 under det jordanske socialministerium og nogle hundrede non-profit firmaer registreret under det jordanske handelsministerium.

Den sidste kategori blev betragtet som en smuthuls løsning, da den lovpligtige NGO-registrering var blevet en stadig mere tidskrævende og omstændelig procedure, hvilket flere af de første danske NGO’er, som etablerede partnerskaber i Jordan, erfarede.

Restriktiv foreningslov

Den foreningslov, som den jordanske regering udarbejdede og vedtog i 2008, var langt mere restriktiv for den jordanske foreningsfrihed end det jordanske civilsamfund havde advokeret for, og udløste kritik både fra jordansk og internationalt civilsamfund.

Kritikken drejede sig navnlig om administrativt uklare og tunge processer for registrering, nyindført stramning omkring godkendelse af overførsler af støttemidler fra udenlandske aktører og øgede muligheder for at regeringen kunne gribe ind i ledelsen af civilsamfundsorganisationer på baggrund af upræcise præmisser.

Desuden fremgik det fortsat, at NGO’er registreret under socialministeriet i Jordan som godgørende ikke måtte have politiske formål!

En helt konkret sag, som mange mener under alle omstændigheder er kernen i restriktionerne i den jordanske civilsamfundslov, er sagen om Islamic Charity Center Society affilieret med det Muslimske Broderskab, som i juli 2006 blev sat under statslig administration, og hvis bestyrelse lige siden har bestået af midlertidigt regeringsudpegede medlemmer. Sagen er fortsat uløst og foreløbig af Islamic Action Front forelagt den nyetablerede jordanske ombudsmand.

På baggrund af den indkomne kritik af 2008-NGO-loven igangsatte regeringen et revideringsarbejde, som en række jordanske NGO’er indgik et samarbejde med socialministeriet om, i ønsket om at påvirke den reviderede udgave af foreningsloven.

Den anden revision af den jordanske foreningslov trådte i kraft den 7. oktober 2009, og roses for at have etableret en klarere registreringsproces samt forkortet fristen for statslig godkendelse. Loven kritiseres dog fortsat af det jordanske civilsamfund og internationale NGO’er for at indskrænke foreningsfriheden i Jordan.

Kritikken går navnlig på, at loven stadig er for uklar og tvetydig i forhold til krav om, at foreninger ikke må have et politisk sigte eller være i uoverensstemmelse med ”the public order”, hvilket er formuleringer, der kan give regeringen brede beføjelser. Derudover giver loven den jordanske regering mulighed for uden videre at få indsigt i en NGO’s finanser samtidig med, at NGO’er stadig er forpligtet til at stille en lang række informationer til rådighed, hvad angår donorer, medlemmer og aktiviteter.

Ambassaden inviterede allerede efter første lovrevision de danske organisationer, som arbejder med NGO’er i Jordan, til et møde på ambassaden for at vejre, hvorvidt de dansk-jordanske partnerskaber under Det Arabiske Initiativ forventede eller allerede oplevede påvirkning af deres foreningssamarbejde på baggrund af den nye foreningslov.

Efter den nye revision af foreningsloven følger ambassaden fortsat samarbejdsvilkårene for de dansk-jordanske NGO-partnerskaber såvel som vilkårene for den jordanske foreningsfrihed.

Forudsætningen for at arbejdet skal blive vellykket i de gode professionelle samarbejder mellem danske og jordanske ikke-statslige aktører, er velfungerende civilsamfund, som kan medvirke til at styrke de lokale reformprocesser i Jordan.

Reformprocesser som ikke blot den danske stat støtter, men reformprocesser som ambassaden med glæde konstaterer, at stadig flere og mere varierede danske og jordanske ikke-statslige aktører ønsker at bidrage sammen til.

Få måneder efter vedtagelsen af den genreviderede foreningslov opløste den jordanske konge parlamentet og udpegede en ny regering og et nyt overhus.

Samtidig udråbte kongen 2010 til reformår i Jordan og gjorde det offentligt kendt, at den nyudpegede Premierminister Rifai og hans overgangsregering havde navnlig to hovedopgaver at fuldføre i 2010; revidering af valgloven og gennemførsel af decentralisering. Det jordanske civilsamfund inklusive de koalitioner, som er blevet etableret de seneste år, synes for en tid at være optaget af disse nye indenrigspolitiske tiltag.

Der er varslet udskrivning af valg senere på året, med forventet afholdelse af parlamentsvalg i årets sidste kvartal og nogen usikkerhed, om der eventuelt vil blive holdt tidligt lokalvalg inden eller efter parlamentsvalget. I perioden indtil et nyt parlament er tiltrådt regeres landet ved kongeligt dekret.

Af Gerd Elmark, Ambassadesekretær og Anne Ley, praktikant ved ambassaden i Amman

Læs mere om de dansk-jordanske partnerskaber