Unge er Mellemøstens største mulighed

Danske børne- og ungdomsforeninger – herunder de ungdomspolitiske organisationer – styrker den demokratiske udvikling i Mellemøsten takket være Det Arabiske Initiativ.

Unge under 25 år udgør i dag 60 procent af Mellemøstens befolkning på 320 millioner, og er den hurtigst voksende befolkningsgruppe i regionen ifølge Arab Human Development Report, 2009.

Denne enorme generation står i en venteposition. De venter blandt andet på jobs, boliger, økonomisk selvstændighed og politisk indflydelse.

Forskere fra Mellemøsten forudser to fremtidsscenarier på den baggrund: Enten tabes de unge på gulvet, hvilket kan få uoverskuelige konsekvenser for regionen, og måske resten af verden, eller også bliver de regionens chance for at vende udviklingen.

Netop nu er de siddende regimer i ni arabiske lande i gang med at formulere deres første, nationale ungdomspolitikker nogensinde.

Præsidenter, ministre og embedsmænd er blevet klar over, at denne enorme generation af unge er så stor en udfordring, at de er nødt til at tage den alvorligt. Men hvor er de unge arabere henne i dette arbejde?

Mellemøstens ungdomsorganisationer arbejder på højtryk for at påvirke arbejdet med de nye ungdomspolitikker, men de har alt for få aktive medlemmer.

Kun 4 procent af Mellemøstens unge er aktivt involverede i samfundsengagerede organisationer eller grupper, hvilket betyder, at en meget stor andel reelt ingen indflydelse har på deres egen fremtid.

I de danske, politiske ungdomsorganisationer har vi i et tværpolitisk samarbejde organiseret af DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd – arbejdet sammen med en række libanesiske ungdomspartier om emner som organisationsudvikling, demokrati og unges indflydelse i samfundet.

Kvinder i Mellemøsten
Kvinder i Mellemøsten

Samarbejdet er blandt andet finansieret af midler fra Udenrigsministeriet under Det Arabiske Initiativ, hvor unge i Mellemøsten er defineret som en særlig målgruppe. De unge er en vigtig målgruppe, da de i sagens natur er morgendagens beslutningstagere og derfor har en central rolle i en langsigtet reformproces.

Flere af DUFs medlemsorganisationer – fx spejdere, Red Barnet Ungdom og LandboUngdom – samarbejder på tilsvarende vis med mellemøstlige børne- og ungdomsforeninger.

Resultaterne af det Det Arabiske Initiativ debatteres med jævne mellemrum, men vi i de ungdomspolitiske organisationer, er ikke i tvivl om, at initiativet gør en forskel. Og de knap 2,7 millioner kroner, der er brugt på tværgående initiativer de seneste par år er givet godt ud.

Støtten har blandt resulteret i dialogseminarer, netværksmøder, kurser og debatarrangementer, der skaber dialog og samarbejde mellem unge i Danmark og Mellemøsten.

Siden 2006 har danske ungdomspolitikere besøgt og knyttet venskaber til libanesiske ditto på tværs af politiske dagsordener.

I Libanon er tværpolitisk samarbejde yderst usædvanligt, og vores projekt har betydet, at 16 libanesiske ungdomspartier på tværs af politiske uoverensstemmelser for første gang sidder samlet rundt om et bord, hvor de sammen med os debatterer og udveksler erfaringer.

Dette er med til at styrke disse unge politikeres parlamentariske og demokratiske erfaringer, og vi er lige nu i gang med at udvide samarbejdet i regionen og håber at inkludere lande som Syrien, Palæstina og Algeriet.

Formuleringen af de nye ungdomspolitikker – og at unge overhovedet anerkendes som en gruppe med særlige behov og krav – varsler en tid med en historisk åbning i Mellemøsten, som vores projekt udspiller sig midt i. Med vores tværpolitiske samarbejde er vi med til at påvirke, at det går den rigtige vej.

I flere af de arabiske lande er det i dag risikofyldt at ytre sig politisk, hvis man går imod de herskende politiske strømninger.

I enkelte lande risikerer man ligefrem livet, og i andre er det praksis at fængsle opportunister, føre streng kontrol eller udelukke dem fra den offentlige debat ved censur. Alligevel har vi gennem vores samarbejde mødt et bredt spektrum af unge, som vælger at engagere sig politisk.

Vi oplever en vilje og et mod fra unge i Mellemøsten, og dette potentiale er vores tværpolitiske samarbejde med til at understøtte.

Et andet væsentligt resultat af vores samarbejde er, at vi er med til at give vores arabiske fæller nogle alternative platforme til de radikale grupperinger i regionen. Her udgør ungdomsafdelingerne af de arabiske politiske partier et særligt potentiale. Disse politisk engagerede unge er morgendagens ledere.

De kan være med til at påvirke eksisterende hierarkiske og udemokratiske strukturer i deres partier og dermed fostre demokrati indefra. De kan også være med til at udfordre de meget snævre eksisterende politiske platforme, hvor dialog på tværs af politisk overbevisning kun alt for sjældent finder sted, og hvor der oftest graves dybe grøfter mellem politiske holdninger og ståsteder.

Vi har i Danmark en lang tradition for en stærk foreningskultur – en kultur, der i høj grad er med til at opdrage til medindflydelse og demokrati.

Sådanne danske erfaringer er med til at inspirere vores tværpolitiske samarbejde, og samtidig er det med til at skabe et positivt og nuanceret billede af Danmark frem for et negativt. Vores projekt er på mange måder enestående, og også i regionen vinder vi meget anerkendelse for vores samarbejde.

Som fremtidige danske politikere er vi glade for at kunne være med til at skabe et positivt afsæt for unge i Mellemøsten.

Og selvom vores tværpolitiske projekt kan synes som en dråbe i havet, så tror vi på, at jo flere ungdomspolitiske initiativer, og jo flere græsrodsbevægelser vi kan støtte og inspirere, jo større chance har de unge i regionen for, at deres kamp bærer frugt og leder udviklingen i den rigtige retning.

Vi er også selv blevet beriget af samarbejdet, som har givet os en solid viden om det politiske liv i Mellemøsten. Vi er blevet del af et netværk, som vi kan trække på, når det en dag er os, der sidder og skal træffe beslutninger om dansk udenrigspolitik.

Vi er ikke i tvivl om, at vi med vores mellemøstlige erfaringer, er i stand til at nuancere den danske udenrigspolitik og gøre den nødvendige relation mellem Danmark og Mellemøsten endnu stærkere. Det Arabiske Initiativs eksistensberettigelse hersker der ingen tvivl om for os.