De arbejder i Libyen

Graffitier i Benghazi, Libyen

International Media Support (IMS) har startet arbejde med støtte til og professionalisering af den skov af frie medier, der er dukket op efter revolutionen.

Det består dels af en konstant tilstedeværelse med coaching og træning, dels af arbejde der skal organisere mediesamfundet og skabe ejerskab med henblik på at få etableret af et uafhængigt medieinstitut. Foreløbig er der aktiviteter i Benghazi og andre steder i Østlibyen, men en udbredelse til Tripoli og andre steder er under forberedelse.

Desuden er der tæt kontakt til NTC for at rådgive dem i transitionen og IMS har også fokus på koordinering af de internationale organisationers arbejde på medieområdet i Libyen.

Aktiviteterne er indtil videre betalt af den generelle bevilling IMS fik i foråret fra Frihedspuljen til arbejde med transition i de postrevolutionære lande, men en separat ansøgning til Libyen er til vurdering nu.

Red Barnet fik en Danida-bevilling allerede i marts til en indsats over for børn, hvis verden er blevet ramt af borgerkrigen. Organisationen arbejder med ”mestringsprogrammer”, der skal give dem redskaber til at håndtere deres oplevelser og komme tilbage til deres normale liv.

Desuden har EU finansieret et lignende projekt blandt unge i Tripoli.

Folkekirkens Nødhjælp har p.t. tre hovedprogrammer. Et mine- og ammunitionsrydningsprogram koncentreret omkring Misrata har været i gang siden juli og er finansieret af Danida, et program med psykosocial hjælp rettet mod krigstraumer i samme område, og et program i opstartsfasen, der skal hjælpe ofre for seksuel vold med to centre i Benghazi og Misrata i samarbejde med den officielle nationale komite, der er etableret på området.

De to sidste programmer er hovedsagligt finansieret gennem FN-organer, men Folkekirken har også brugt nogle af sine egne indsamlede midler. Desuden er man på vej med fundraising til en civilsamfunds- og demokratiindsats fra både EU- og FN-kilder.

Dansk Røde Kors starter arbejde i næste måned, hvor der vil blive etableret et psykosocialt center, formentlig i Benghazi. Centeret, der hovedsagelig retter sig mod kvinder og børn, skal trække på lignende erfaringer fra Syrien og især Palæstina og vil blive bemandet herfra.

Projektet kører i samarbejde med Palæstinensisk Røde Halvmåne og Italiensk Røde Kors. Danida har bevilliget 1 million kroner til det danske bidrag. Et tilsvarende beløb kommer fra den italienske partner.

Institut for Menneskerettigheder forbereder en indsats, der skal styrke centrale operatører i civilsamfundet – blandt andet organisationen Tawassul – for derigennem at skabe forståelse og bagland for en sikring af menneskerettighederne i landet.

Indsatsen starter med et seminar med deltagelse af flere organisationer i Benghazi i løbet af oktober og en ansøgning til finansiering af det videre forløb er under behandling i UM.

Rehabiliteringscentret for Torturofre (RTC) har et projekt under forberedelse i Benghazi-området, der retter sig mod tidligere indsatte i Gaddafis fængsler, folk der har været udsatte for overgreb under krigen mod hans styrker og traumatiserede frontsoldater.

Fokus er blandt andet på uddannelse, da der ikke findes psykologer med klinisk erfaring i landet og på awareness, der skal oplyse befolkningen bredt om de tilknyttede problemstillinger. Assesmentet er bevilliget af Frihedspuljen og en projektansøgning er under udarbejdelse.

Center for Kultur og Udvikling (CKU) har netop afsluttet den første forberedende mission til Benghazi og Baida og skabt kontakter til flere af de grupper af kunstnere, der var centrale i revolutionens voldsomme udbrud af kreativ ytringskraft og –trang.

Resultaterne er under overvejelse, og aktiviteter vil blive søgt finansieret i et fortsat Mellemøstprogram, som er under udarbejdelse med hovedtemaerne spaces (skabelse af rum som sikrer muligheden og retten til at ytre sig kunstnerisk), ungdomsteater og opbakning og netværk for bloggere i regionen.

Foreløbig har CKU bevilliget et lille beløb til at besøge en festival for revolutionskunst i Kairo til initiativtagerne til en musikfestival, der er under forberedelse op til årsdagen for revolutionens begyndelse.

Festivalen bliver den første af sin art i landet og vil skabe en helt ny platform for landets musikliv.