Sådan støtter DAI økonomisk vækst og jobskabelse i MENA-regionen

Bedre indkomstmuligheder er et væsentligt element i at styrke muligheden for en bedre fremtid, ikke mindst for unge, hvor arbejdsløshed er et stort problem og en væsentlig hæmsko for demokratisk transition. Se hvad DAI støtter.

I 2015 er der under Det Arabiske Initiativ allokeret 56 mio. kr. til vækst og beskæftigelsesindsatser i MENA-regionen. Indsatsen omfatter følgende programmer:

EGYPTEN

 • Forbedrede betingelser for produktiv beskæftigelse for Unge i Egypten – ILO

2012-2015 – DKK 9,296 mio.

Projektet fokuserer på at styrke unges muligheder for at få ordentlig og produktiv beskæftigelse særligt inden for landbrug og fødevareproduktion i to af de fattigste provinser i Egypten. Projektet skal styrke de relevante regionale og lokale institutioners kapacitet til at øge beskæftigelsen blandt unge, samt sikre at virksomhedernes efterspørgsel på de rette kompetencer findes. Projektet skal også bidrage til en opdatering af den nationale handlingsplan for ungdomsbeskæftigelse.

 • Støtte til arbejdsintensive jobs inden for infrastruktur og sociale programmer – Verdensbankens sociale udviklingsfond for Egypten, 2012-2015 – DKK 18 mio.

Fonden forsøger at skabe hurtig beskæftigelse gennem et offentligt anlægsprogram, der inkluderer investeringer i infrastruktur og projekter i lokalsamfundet særligt for de mest udsatte grupper i Egyptens fattigste områder. Den danske støtte bidrager til at implementere innovative tiltag og hurtige initiativer der kan skabe synergier med igangværende programmer.

TUNESIEN

Arbejdsløse unge i MENA versus resten af verden. Illustration af Visualizing Impact
 • Forbedrede betingelser for produktiv beskæftigelse for unge i Tunesien – ILO, 2014-2016 – DKK 16,5 mio.

Projektet fokuserer på at styrke unges muligheder for at få ordentlig beskæftigelse i tre af de fattigste provinser i Tunesien. Projektet skal styrke de relevante regionale og lokale institutioners kapacitet til at øge beskæftigelsen blandt unge, samt sikre at virksomhedernes efterspørgsel på de rette kompetencer findes. Projektet skal også bidrage til en opdatering af den nationale handlingsplan for ungdomsbeskæftigelse.

 • Støtte til unge iværksættere i Tunesien – Den Afrikanske Udviklingsbank, 2014-2016 – DKK 11 mio.

”Souk Attanmia” blev oprettet som et initiativ mellem Den Afrikanske Udviklingsbank og 19 andre partnere efter den tunesiske revolution i 2011. Initiativet fungerer som et ”udviklingsmarked”, der har som formål at hjælpe unge iværksættere i gang og vil i de kommende år have fokus på at udvikle entreprenørernes forslag/ideer til mulige simple levedygtige projekter med adgang til fri rådgivning og mindre tilskud. Samtidig vil projekter, der har vist sig levedygtige, transformeres til små virksomheder gennem mulighed for rådgivning, alternativ finansiering (lån) samt involvering af interesserede  eksterne partnere. De danske midler suppleres af større midler fra lokale private fonde.

 • Økonomisk udvikling og jobskabelse i den tunesiske mejerisektor – Landbrug og Fødevarer, 2013-2016 – DKK 5 mio. til 1. fase. Tentativ DKK 25 mio. i alt.

Indsatsen, der sker i et tæt samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og Videncentret for Landbrug og relevante tunesiske myndigheder, fokuserer på at forbedre kvaliteteten af den mælk, som produceres i Beja i det nordvestlige Tunesien samt på en øget og mere diversificeret osteproduktion. Indsatsen skal forbedre bøndernes indtjening og vil i første omgang være med til at sikre en fastholdelse af beskæftigelse i området, men på sigt forhåbentlig tilføre nye arbejdspladser. Derudover skal Fødevarestyrelsen hjælpe det tunesiske landbrugsministerium med at modernisere og forbedre lovgivningen på området.

 • Støtte til demokratisk, urban forvaltning og lokal økonomisk udvikling i Tunesien – VNG International Centre for Innovative Local Governance, Tunisia, 2013-2015 – DKK 21,5 mio

Projektet adresserer behovet for lokal- og civilsamfundet i den demokratiske transitionsproces, som blev igangsat efter revolutionen i januar 2011. Den danske støtte muliggør fortsættelsen af et nederlandsk støttet projekt fra 2011 og skal assistere kommuner og civilsamfundsorganisationer i arbejdet med demokratisk byforvaltning, lokal økonomisk udvikling, decentralisering, fred og stabilitet, valg, ligestilling og ungdomsrelaterede problemstillinger m.m.

REGIONALT FOKUS

Arbejdsløse unge i MENA versus resten af verden. Illustration af Visualizing Impact
 • Støtte til Verdensbankens Multi Donor Trust Fund (MDTF), 2012-2014 – DKK 9 mio.

Fonden har til formål at yde donorstøtte til MENA-regionen. Hovedaktiviteterne inkluderer teknisk assistance til projektplanlægning og opbygning af institutionel kapacitet, samt vidensdeling omkring tematikker, der kan sikre bedst mulig projektimplementering såvel som ”twinning”-samarbejde og udbytte af Verdensbanken som vidensinstitution.

 • Støtte til Verdensbankens Deauville Transition Fund, 2013-2014 – DKK 47 mio.

Fonden støtter reformer af sociale og økonomiske institutioner, der styrker inklusiv vækst. Verdensbanken fungerer som fondens bestyrer og støtten ydes som teknisk assistance i samarbejde med internationale finansinstitutioner. De overordnede mål er at styrke gennemsigtighed og ansvarlighed i regeringsførelse og støtte rammer for en bæredygtig og inklusiv vækst. Disse aktiviteter støtter samtidig andre DAI-aktiviteter ved at yde støtte til reforminitiativer, øge donorkoordination og muliggøre substantielle diskussioner om reformprioriteter i regionen.

 • Partnerskabsaftale med Dansk Industri, 2012-2016 – DKK 21,4 mio.

Formålet er todelt: 1. At fremme og støtte reformer for demokrati, bedre erhvervsklima og formalisering af arbejdsmarkedet, som vil lede til inklusiv økonomisk vækst, jobskabelse, velstandsfordeling og god regeringsførelse. 2. Skabe bæredygtige partnerskaber mellem arbejdsmarkedsorganisationer og deres medlemmer og skabe fælles læringsplatforme og øget dialog. Aktiviteterne implementeres i tæt samarbejde med LO/FTF særligt i Marokko, Tunesien og Egypten.

 • Partnerskabsaftale med Ulandssekretariatet, 2013-2015 – DKK 19 mio.

Den danske støtte til Ulandssekretariatet (LO/FTF) og Dansk Industri har været med til at øge opmærksomheden vedrørende værdien af forbedrede arbejdstagerforhold inden for udvalgte områder og sektorer i regionen. LO/FTF støtter lokale søsterorganisationer i landene i MENA-regionen i at kunne støtte og rådgive deres medlemmer og dermed sikre bedre rammebetingelser på arbejdsmarkedet, bedre arbejdsforhold og eventuel øget beskæftigelse.

 • Støtte til virksomhedsledelse, bæredygtige investeringsinitiativer og klimaændringer/grøn vækst – International Finance Corporation (IFC), 2013-2015 DKK 29,5 mio.

Det overordnede mål for programmet er at øge anvendelsen af effektiv ressourceudnyttelses-praksis og -teknologi. Intentionen er at støtte fremkomsten af et integreret marked for effektiv ressourceudnyttelse resulterende i økonomiske besparelser for virksomheder gennem mere effektiv brug af inputs (såsom energi, vand og råmaterialer), samt reduktion af både affaldsproduktion og forurening.

Derudover kommer KVINFOs program Women’s societal empowerment, 2015-17 – DKK 12 mio

Kvinders økonomiske deltagelse er et af de centrale mål i KVINFO’s program under Det Arabiske Initiativ. Programmet omfatter en række projekter rettet mod flere målgrupper i en række lande. Eksempelvis bliver kvindelige kunsthåndværkere i Marokko og Tunesien trænet i at udvikle en bæredygtig forretning. Erfaringerne er nu så solide, at det designkollektiv, som projektet startede ud med, nu både er ressourcecenter i forhold til lignende sammenslutninger og underviser på den lokale tekniske skole. I Sfax i Tunesien bliver kvindelige studerende, universitetet, private virksomheder og offentlige instanser samlet om at bekæmpe de nye kandidaters tårnhøje arbejdsløshed. I Jordan er HR-ledere fra en række af landets største virksomheder gået ind i et arbejde omkring køn og mangfoldighed på arbejdspladsen, der skal mindske barriererne for kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.