Dette er ikke noget helt almindeligt undervisningsmateriale. Vi har forsøgt at kombinere journalistisk fortælleteknik med akademisk faglighed for at gøre de kaotiske omvæltninger i Mellemøsten mere begribelige for danske unge. Den ene del af materialet består af portrætter af tunesiske unge skrevet og filmet af Mellemøstkorrespondent Rasmus Bøgeskov Larsen og den anden del af tematiske afsnit forfattet af lektor i Mellemøststudier Fannie Agerschou-Madsen.

Fokus er på Tunesien, fordi landets udvikling giver gode muligheder for at eksemplificere, hvad det vil sige at leve i en nation, som befinder sig midt i den vanskelige overgang mellem autokrati og demokrati. Danmark er dybt involveret i denne udvikling gennem en lang række projekter og organisationer, som bliver støttet gennem Det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram under Udenrigsministeriet. Dette gør, at vi kan have et løsningsorienteret fokus på, hvad der bliver gjort for at fremme demokrati og menneskerettigheder, og hvordan Danmark kan spille en positiv rolle i verden.

Forløbet belyser på tværs af disciplinerne sociologi, økonomi og politik, hvordan det er at være ung i Tunesien og Mellemøsten. Regionen gennemgår i disse år store politiske og sociale forandringer, hvor spørgsmål om demokrati, repræsentation og identitet er mere aktuelle end nogensinde før. Forløbet belyser emner som køn og ligestilling, repræsentation og demokratiopfattelser, korruption, identitetsdannelse og intersektionalitet, arbejdsmarkedet og arbejdsløshed, religion, ungdom og forholdet mellem aktør og struktur. Samlet set vil undervisningsmaterialet imødekomme kravet til samfundsfag fra Undervisningsministeriet ved at behandle internationale samfundsforhold, der både omhandler Tunesien konkret og bredere tendenser i den globale udvikling:

“Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og kundskaber om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres elevernes standpunkter, handlemuligheder og viden, og eleverne opnår almendannelse og studiekompetence“. (Kilde: UVM vejledning stx 2019)

Opbygning: Materialet tager udgangspunkt i unge tuneseres hverdag og deres personlige oplevelser. Der er først en kort introduktion med tilhørende opgaver, som eventuelt kan benyttes som et særskilt kapitel. Dernæst følger fem kapitler, som hver fortæller en individuel case-historie og ud fra den perspektiverer til den politiske, sociale og økonomiske kontekst, hvor også teoretiske begreber bliver introduceret og operationaliseret. Hvert kapitel starter på det helt personlige plan og zoomer herefter ud til det lokale og globale plan. Materialet fungerer mest optimalt som en helhed, men de enkelte kapitler kan også anvendes hver for sig.

De faglige mål og krav til kernestoffet er velrepræsenteret i materialet, og materialet vil derfor opfylde de overordnede faglige mål til både Samfundsfag A, B og C som bekendtgjort af Uddannelsesministeriet i vejledningen for faget for 2019.

Inden for emnet sociologi behandler materialet “identitetsdannelse, socialisering samt sociale og kulturelle forskelle”.

Inden for emnet politik behandler materialet “politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene”.

Inden for emnet økonomi behandler materialet “velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund”. (Kilde: UVM vejledning stx 2019)

Metodisk gør materialet brug af både kvantitative data i form af statistisk materiale og kvalitativt materiale i form af cases, hvor unge beretter om deres personlige oplevelser, der eksemplificerer emnerne. Materialet lægger desuden op til komparativ analyse mellem Tunesien og Danmark og indeholder endvidere beskrivelser af teoretiske begreber, der videre kan bruges i undervisningen.

Materialet kan anvendes tværfagligt i forbindelse med fransk, arabisk, historie og religion og KS-forløb på HF.

Gå til undervisningsmaterialet