Billede:Sara Galbiati

Et unikt partnerskab mellem Danmark og den arabiske verden

Menneskerettigheder, ligestilling og jobskabelse er gennemgående værdier i Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, hvis mål er at fremme god regeringsførelse og sikre økonomiske muligheder for især unge og kvinder i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan.

Det daglige, danske nyhedsbillede er fuld af historier fra Mellemøsten og Nordafrika. Ofte handler de om krig, konflikt og terror, men landene i regionen har også masser af konstruktive historier fulde af håb og udvikling at byde på.

Danmark er et af de få lande i verden, der har skabt et partnerskabsprogram mellem danske og arabiske civilsamfundsorganisationer, der sammen arbejder for at fremme god regeringsførelse og sikre økonomiske muligheder for især kvinder og unge.

Et unikt partnerskab

Over en femårig periode fra 2017 til 2022 støtter DAPP en målrettet indsats i de fire fokuslande Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien med én milliard kroner.

Helt konkret har det betydet, at syriske Huda, der bor i Jordan, er gået fra at leve i fattigdom til at tjene penge som iværksætter på hjemmelavede sæber, og at 25-årige Mohamed fra Marokko har fået fast arbejde og er sikret minimumsløn i et land, der kæmper med ungdomsarbejdsløshed.

Det har også betydet, at 42-årige Rehab fra Egypten, der blev gift ind i et arrangeret ægteskab, gennem en feministisk skriveworkshop nu har fundet et sted at udtrykke sin stemme og komme til orde. Og at der i den tunesiske by El Kef er opstået en særlig alliance mellem retssystemet og byens kvindeorganisation, der sammen kæmper for, at landets lov om afskaffelse af vold mod kvinder kommer til at skabe reel forandring.

Hvem?

Det er DAPPs fem strategiske, danske partnere DIGNITY, KVINFO, International Media Support (IMS), Ulandssekretariatet og Oxfam IBIS, der bidrager til konkret realisering af projekter inden for hver deres emneområder som menneskerettigheder, ligestilling, pressefrihed, arbejdsmarked, jobskabelse og entreprenørskab.

Dertil kommer DAPPs ungepulje, der udgøres af GAME, Dansk Ungdoms Fællesråd, MS Action Aid og Cross Cultures om som har til formål at støtte innovative tilgange til at engagere unge mennesker i de fire lande.

Hvad og hvorfor?

Siden 2003 har Danmark styrket sin indsats i Mellemøsten og Nordafrika som en del af den generelle danske udenrigs- og udviklingspolitik. Samarbejdsprogrammet, der hører under Udenrigsministeriet, blev i 2003 lanceret som Det Arabiske Initiativ og er siden 2017 fortsat under navnet Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP).

Det er ingen hemmelighed, at Mellemøsten og Nordafrika i dag er et af de mest udfordrede steder i verden. I Syrien, Libyen, Irak og Yemen er staterne brudt sammen og afløst af væbnet konflikt. Ifølge Verdensbanken er MENA-regionen den mindst demokratiske i verden, og menneskerettigheds- og civilsamfundsorganisationer har yderst begrænset manøvrerum.

Alligevel byder regionen på muligheder. Flere af landene arbejder aktivt med reformer og demokratiseringsinitiativer. DAPP har oparbejdet et omfattende netværk blandt myndigheder, civilsamfundsorganisationer og virksomheder i regionen. Erfaringen og mulighederne i regionen gør, at en dansk indsats kan hjælpe med at fjerne ekstremisme og migration og samtidig fastholde dialogen med dem, der arbejder for demokrati, menneskerettigheder og økonomiske muligheder.

Målgruppen

De unge:

En af de største udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika er ungdomsarbejdsløshed. To-tredjedele af befolkningen er under 30 år, og hvis det ikke lykkes de unge at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, stiger risikoen for, at de går ekstremisters ærinde eller forfølger en usikker fremtid i Europa.

Derfor fokuserer DAPP på at engagere de unge i deres landes udvikling og hindre braindrain, migration og radikalisering ved at styrke jobskabelse og entreprenørskab.

Kvinderne:

Trods adskillige fremskridt for kvinder i forhold til sundhed, uddannelse og politisk deltagelse, er der stadig meget forskellige vilkår for mænd og kvinder i regionen. Regionen rangeres som den mindst ligestillede i verden. Juridisk og økonomisk kønsdiskrimination spænder ben for demokratisk og økonomisk udvikling.

Derfor forsøger DAPP at fremme ligestillingsinitiativer og styrke kvinder politiske og økonomiske deltagelse.

Følg DAPPs arbejde

Vil du blive klogere på den forskel som DAPP gør for mennesker som Huda, Mohamed og Rehab, og vil du have et større indblik i en arabisk verden i hastig forandring, så tilmeld dig vores nyhedsbrev eller find os på Facebook.

Her gør vi en forskel

Målrettet indsats i Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien

Med det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram 2017-2021 koncentrerer Danmark sin indsats i fire lande: Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien.

I de fire forholdsvis politisk og sikkerhedsmæssigt stabile og reformvenlige lande har Danmark samarbejder og erfaringer at bygge videre på. Den målrettede indsats i færre og mere stabile lande betyder, at Danmark bedst muligt kan gøre en mærkbar og målbar forskel.

Egypten

Samarbejde siden
2004
Befolkningstal
104,1 M
Unge ml. 15-25 år
18,0 %
BNP vækst
5,6 %
Arbejdsløshed
11,4 %
Befolk. med internetadgang
46,9 %
Rank, Human Development Index
116 / 188
Rank, Press Freedom Index
166 / 180

Jordan

Samarbejde siden
2005
Befolkningstal
10,8 M
Unge ml. 15-25 år
19,8 %
BNP vækst
2,0 %
Arbejdsløshed
15,0 %
Befolk. med internetadgang
66,8 %
Rank, Human Development Index
102 / 188
Rank, Press Freedom Index
128 / 180

Marokko

Samarbejde siden
2006
Befolkningstal
35,6 M
Unge ml. 15-25 år
16,6 %
BNP vækst
2,3 %
Arbejdsløshed
9,0 %
Befolk. med internetadgang
64,8 %
Rank, Human Development Index
121 / 188
Rank, Press Freedom Index
133 / 180

Tunesien

Samarbejde siden
2011
Befolkningstal
11,7 M
Unge ml. 15-25 år
12,9 %
BNP vækst
1,0 %
Arbejdsløshed
15,5 %
Befolk. med internetadgang
64,2 %
Rank, Human Development Index
91 / 188
Rank, Press Freedom Index
72 / 180

Kilder:CIA World Fact Book, Transparency International, UNHDP & Reporters sans frontières

DAPPs historie

Fra sin fødsel i 2003 har hensigten med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) været at støtte reformprocesser i Mellemøsten og Nordafrika og skabe dialog, samarbejde og styrket forståelse mellem Danmark og den arabiske verden. Omdrejningspunktet har været partnerskaber med danske og lokale organisationer og netværk samt støtte til civilsamfundet.

Initiativet har siden været en grundpille i dansk udenrigspolitik i forholdet til MENA-regionen. Mens Mellemøsten har gennemgået voldsomme forandringer, har DAPPs indsats afspejlet de skiftende udfordringer og behovet for at adressere komplekse reformdynamikker på en fleksibel måde. I det nedenstående tager vi et historisk tilbageblik på DAPPs udvikling.

 1. DAI etableres

  2003

  DAI blev etableret af den danske regering i 2003. Fra begyndelsen blev det besluttet, at initiativet skulle have et langsigtet perspektiv med overordnet fokus på at understøtte reform- og demokratiseringsprocesser i Mellemøsten og Nordafrika og samtidig styrke dialogen med den arabiske verden gennem dansk-arabiske partnerskaber.

  Initiativet tager udgangspunkt i UNDP’s rapport ’Arab Human Development Report’ fra 2002, hvor en gruppe arabiske forskere anbefalede reformer og indsatser inden for sikring af grundlæggende frihedsrettigheder og god regeringsførelse, ligestilling og kvinders politiske deltagelse samt udvikling af det vidensbaserede samfund. Det er en nøglefaktor, at initiativet fra starten har været drevet af efterspørgsel.

 2. Dialog sat på prøve

  2005

  Efter DAI’s første år fulgte en række dialogmøder og faglige udvekslinger mellem danske og arabiske civilsamfundsorganisationer. I 2004 åbnede det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut i Kairo med midler fra DAI. Instituttets bestyrelse er sammensat af både egyptiske og danske medlemmer.

  Vigtigheden af dialog og gensidig forståelse blev slået fast i forbindelse med tegningesagen. De personlige partnerskaber banede vej for en bredere forståelse, og DAI’s arbejde forsatte. De første pilotprojekter blev sat i gang med fokus på Yemen, Jordan og Marokko.

 3. Kvinders rettigheder og ligestilling på dagsordenen

  2006

  Siden 2006 har DAI med stor succes støttet lovgivningsmæssige tiltag, der kan bidrage til at fremme ligestilling. Dansk-arabiske partnerskaber har sat kvinders rettigheder på dagsordenen og igangsat projekter med fokus på at styrke kvinders politiske og økonomiske deltagelse samt forebyggelse af vold mod kvinder. Blandt andet gennem nationale netværk og styrkelse af dommeres kapacitet til at behandle sager om vold mod kvinder.

  Blandt projekterne kan nævnes etablering af et retshjælpscenter for kvinder i Marokko, støtte til kvinders deltagelse i udarbejdelsen af Tunesiens nye forfatning, udbredelse af viden om kvinders rettigheder og en øget andel af kvindelige kandidater ved lokale valg i Egypten.

 4. Opbakning til kritiske og frie medier

  2007

  DAI blev udvidet til at omfatte projekter i hele MENA-regionen med en særlig indsats for at fremme frie medier gennem støtte til International Media Support (IMS). I en række faglige udvekslinger fik arabiske journalister inspiration og nye færdigheder på danske redaktioner, mens danske journalister fik ny indsigt og forståelse gennem besøg på arabiske redaktioner. Samtidig blev den første regionale organisation for undersøgende journalistik, ARIJ, etableret.

  Det står på dette tidspunkt klart, at nogle af DAI’s mål om at skabe dialog og bygge broer mellem Danmark og den arabiske verden er lykkes, og indsatsen er på rette spor.

 5. Til kamp mod polarisering

  2009

  I 2009 og 2010 fortsatte DAI sit fokus på medier og udvikling af det vidensbaserede samfund. Foruden støtte til journalistisk udvikling indebar det projekter rettet mod styrkelse af uddannelse og kultur med særligt fokus på ligestilling og politisk deltagelse blandt kvinder og unge.

  Med støtte fra DAI søsatte Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) en særlig indsats, hvor såkaldte ’Dialogambassadører’ fra Egypten, Jordan og Danmark afholdt workshops for at mindske polarisering og skabe gensidig forståelse mellem unge fra de tre lande. Siden 2009 har over 20.000 unge foreningsaktive deltaget i de dialogskabende workshops.

 6. De arabiske oprør

  2011

  I 2010 og 2011 bredte det ’arabiske forår’ sig fra Tunesien i vest til Egypten og Yemen i øst. For første gang i årtier gik den arabiske befolkning på gaden med krav om mere demokrati, flere arbejdspladser og øgede menneskerettigheder.

  Den ustabile situation udfordrede DAI’s arbejde i regionen, men afspejlede samtidig, at dialog- og demokratiopbygning var mere aktuelt end nogensinde. DAI intensiverede og udvidede samarbejdet med flere nye partnere.

  Samtidig blev den turbulente periode benyttet til at reflektere over, hvordan man i de kommende år bedst muligt kunne adressere de komplekse reformdynamikker, såvel som understøtte de spirende nye muligheder, befolkningens krav havde banet vejen for.

 7. Krav om demokrati og økonomisk vækst

  2013

  Som følge af omvæltningerne i den arabiske verden blev DAI endnu engang udvidet. Den nye strategiske ramme som gælder for 2013-2016 udpeger syv fokuslande.

  Og mens bevillingerne blev mere end fordoblet fra 100 mio. årligt til 275 mio., voksede udfordringerne ligeledes.

  Flere lande forsøgte at indføre nye demokratiske reformer, og DAI valgte i sin nye strategi at lægge særlig vægt på at styrke god regeringsførelse og grundlovssikrede rettigheder. Men revolutionernes økonomiske omkostninger var store, og det stod samtidig klart, at også økonomisk vækst og jobskabelse var afgørende for at sikre de demokratiske transitioner.

  I januar 2014 vedtog Tunesien en ny og demokratisk forfatning. Det var først og fremmest tunesernes egen fortjeneste, men med støtte fra DAI bidrog bl.a. det danske Institut for Menneskerettigheder og UNDP med rådgivning og erfaringsudveksling. Dette var med til at holde hånden under den skrøbelige proces.

 8. Et succesfuldt, tilpasningsdygtigt program

  2015

  I 2015 slog en uafhængig evalueringsrapport fast, at DAI har vist sig som et relevant og tilpasningsdygtigt udenrigspolitisk instrument, såvel som et effektivt udviklingsprogram. Rapporten gjorde det klart, at DAI har formået at understøtte nøgleinitiativer indenfor de fire tematiske fokusområder med gode resultater for både de enkelte lande og for MENA-regionen. Det forenede fokus på både reform og dialog bliver fremhævet som en særlig styrke.

  DAI’s initiativer vurderes fortsat som yderst relevante. Store dele af Mellemøsten er præget af ustabilitet, og de stærke partnerskaber, DAI har været med til at opbygge i regionen, er et værdifuldt redskab til at opretholde tæt kontakt til regionen og følge udviklingen på nært hold.

  I august 2016 præsenterede Udenrigsministeriet sit oplæg til den nye fase af Det Arabiske Initiativ – Dansk Arabisk Partnerskabsprogram for 2017-2021. Der er lagt op til at fokusere på færre, stærkere partnerskaber og koncentrere indsatsen om færre lande. Det foreslås at fokusere indsatsen på de mest stabile lande, hvor der vurderes at være de bedste muligheder for at skabe varige reformer.

 9. Målrettet indsats i Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien

  2017

  Med det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram 2017-2022 koncentrerer Danmark sin indsats i fire lande: Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien.

  I de fire forholdsvis politisk og sikkerhedsmæssigt stabile og reformvenlige lande har Danmark samarbejder og erfaringer at bygge videre på. Den målrettede indsats i et færre antal og mere stabile lande betyder, at Danmark bedst kan gøre en mærkbar og målbar forskel.

  Baseret på efterspørgsel i regionen består Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram fra 2017 af seks indsatsområder under to hovedtemaer:

  God regeringsførelse: Menneskerettigheder, ligestilling og frie medier.

  Økonomiske muligheder: Arbejdsmarked og social dialog, Deltagelse og jobskabelse for unge og  entreprenørskab og adgang til lån.