Billede:Sara Galbiati

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram 2017-2022

DAPP er Danmarks samarbejdsprogram med Mellemøsten og Nordafrika, hvor målet er at fremme god regeringsførelse og sikre økonomiske muligheder, særligt for unge og kvinder.

Danmark har siden 2003 styrket sin indsats i Mellemøsten og Nordafrika som en del af den generelle danske udenrigs- og udviklingspolitik. Samarbejdsprogrammet blev i 2003 lanceret som Det Arabiske Initiativ og fortsætter nu under navnet Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram frem mod 2022.

Kernen i Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram er partnerskaber, hvor danske organisationer samarbejder med lignende organisationer i regionen. Formålet med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram er at fremme god regeringsførelse og sikre økonomiske muligheder.

Danmark støtter en målrettet indsats i landene Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien med én milliard kroner over fem år fra 2017 til 2022.

Et succesfuldt og tilpasningsdygtigt program

Missionen med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram er at lægge grundstenene til demokratisering, stabilitet og velstand i Mellemøsten og Nordafrika. Værdier som menneskerettigheder, ligestilling og værdighed er gennemgående i programmet.

Baseret på efterspørgsel i regionen består Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram fra 2017 af seks indsatsområder under to hovedtemaer:

God regeringsførelse

 • Menneskerettigheder
 • Ligestilling
 • Frie medier

Økonomiske muligheder

 • Arbejdsmarked og social dialog
 • Deltagelse og jobskabelse for unge
 • Entreprenørskab og adgang til lån.

Konkret bidrager programmet til blandt andet udvikling af retfærdige retssystemer, forebyggelse af tortur og vold mod kvinder, jobskabelse og uafhængig journalistik. Det sker gennem samarbejde med offentlige myndigheder, civilsamfund og erhvervsliv.

Målrettet indsats i Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien

Med det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram 2017-2021 koncentrerer Danmark sin indsats i fire lande: Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien.

I de fire forholdsvis politisk og sikkerhedsmæssigt stabile og reformvenlige lande har Danmark samarbejder og erfaringer at bygge videre på. Den målrettede indsats i et færre antal og mere stabile lande betyder, at Danmark bedst kan gøre en mærkbar og målbar forskel.

Succes med involvering af dansk civilsamfund

De gode resultater, som Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram har opnået, skyldes blandt andet, at danske civilsamfundsorganisationer og institutioner er aktivt involveret.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram udføres gennem partnerskabsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika med aktører fra Danmark og de fire fokuslande. Af danske organisationer bidrager DIGNITY, KVINFO, International Media Support, Ulandssekretariatetog Oxfam IBIS til konkret realisering af projekter.

Valget af danske civilsamfundsorganisationer er truffet på baggrund af en udbudsrunde, hvor organisationerne har haft mulighed for at byde ind med projekter, der bidrager til programmets hovedformål: God regeringsførelse og økonomiske muligheder.

Unge og Kvinder

Den nye fase af Det Dansk Arabiske Partnerskabsprogram har et særligt fokus på unger og kvinder.

En af de største udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika er ungdomsarbejdsløshed. To-tredjedele af befolkningen er under 30 år, og hver tredje ung står i nogle lande uden beskæftigelse.

Hvis det ikke lykkes de unge at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, stiger risikoen for, at de går ekstremisters ærinde eller forfølger en usikker fremtid i Europa.

Derfor fokuserer Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram på at engagere de unge i deres landes udvikling og hindre braindrain, migration og radikalisering ved at styrke jobskabelse og entreprenørskab.

Trods adskillige fremskridt for kvinder i forhold til sundhed, uddannelse og politisk deltagelse, er der stadig meget forskellige vilkår for mænd og kvinder i regionen. Regionen rangeres som den mindst ligestillede i verden. Juridisk og økonomisk kønsdiskrimination spænder ben for demokratisk og økonomisk udvikling.

Derfor er kvinder et tværgående fokus i den nye fase af DAPP, hvor programmet forsøger at fremme ligestillingsinitiativer og styrke kvinder politiske og økonomiske deltagelse.

Dansk indsat i en region fuld af konflikter og kontraster

Mellemøsten og Nordafrika er i dag et af de mest udfordrede steder i verden. I Syrien, Libyen, Irak og Yemen er staterne brudt sammen og afløst af væbnet konflikt. Ifølge Verdensbanken er MENA-regionen den mindst demokratiske i verden, og menneskerettigheds- og civilsamfundsorganisationer har yderst begrænset manøvrerum.

Alligevel byder regionen på muligheder. Flere af fokuslandene arbejder aktivt med reformer og demokratiseringsinitiativer. DAPP har eksisteret i snart 15 år og har derfor et omfattende netværk med myndigheder, civilsamfundsorganisationer og virksomheder i regionen. Erfaringen og mulighederne i regionen gør, at en E dansk indsats kan hjælpe med at fjerne ekstremisme og migration og samtidig fastholde dialogen med dem, der arbejder for demokrati, menneskerettigheder og økonomiske muligheder. Derfor bygger Danmark videre på 15 års samarbejde med Mellemøsten og Nordafrika med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram 2017-2021.

Her gør vi en forskel

Målrettet indsats i Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien

Med det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram 2017-2021 koncentrerer Danmark sin indsats i fire lande: Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien.

I de fire forholdsvis politisk og sikkerhedsmæssigt stabile og reformvenlige lande har Danmark samarbejder og erfaringer at bygge videre på. Den målrettede indsats i færre og mere stabile lande betyder, at Danmark bedst muligt kan gøre en mærkbar og målbar forskel.

ⓘ Press a country for facts

Egypten

Samarbejde siden
2004
Befolkningstal
94,7 M
Unge ml. 15-25 år
19,24 %
BNP vækst
3,8 %
Arbejdsløshed
13,1 %
Befolk. med internetadgang
35,9 %
Rank, Human Development Index
108 / 188
Rank, Press Freedom Index
159 / 180

Jordan

Samarbejde siden
2005
Befolkningstal
8,2 M
Unge ml. 15-25 år
20,12 %
BNP vækst
2,8 %
Arbejdsløshed
14,8 %
Befolk. med internetadgang
53,4 %
Rank, Human Development Index
80 / 188
Rank, Press Freedom Index
135 / 180

Marokko

Samarbejde siden
2006
Befolkningstal
33,7 M
Unge ml. 15-25 år
17,22 %
BNP vækst
1,8 %
Arbejdsløshed
9,9 %
Befolk. med internetadgang
57,1 %
Rank, Human Development Index
126 / 188
Rank, Press Freedom Index
131 / 180

Tunesien

Samarbejde siden
2011
Befolkningstal
11,1 M
Unge ml. 15-25 år
15,05 %
BNP vækst
1,5 %
Arbejdsløshed
15,4 %
Befolk. med internetadgang
48,5 %
Rank, Human Development Index
96 / 188
Rank, Press Freedom Index
96 / 180

Kilder:CIA World Fact Book, Transparency International, UNHDP & Reporters sans frontières

DAPPs historie

Fra sin fødsel i 2003 har hensigten med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) været at støtte reformprocesser i Mellemøsten og Nordafrika og skabe dialog, samarbejde og styrket forståelse mellem Danmark og den arabiske verden. Omdrejningspunktet har været partnerskaber med danske og lokale organisationer og netværk samt støtte til civilsamfundet.

Initiativet har siden været en grundpille i dansk udenrigspolitik i forholdet til MENA-regionen. Mens Mellemøsten har gennemgået voldsomme forandringer, har DAPPs indsats afspejlet de skiftende udfordringer og behovet for at adressere komplekse reformdynamikker på en fleksibel måde. I det nedenstående tager vi et historisk tilbageblik på DAPPs udvikling.
 1. DAI etableres

  2003

  DAI blev etableret af den danske regering i 2003. Fra begyndelsen blev det besluttet, at initiativet skulle have et langsigtet perspektiv med overordnet fokus på at understøtte reform- og demokratiseringsprocesser i Mellemøsten og Nordafrika og samtidig styrke dialogen med den arabiske verden gennem dansk-arabiske partnerskaber.

  Initiativet tager udgangspunkt i UNDP’s rapport ’Arab Human Development Report’ fra 2002, hvor en gruppe arabiske forskere anbefalede reformer og indsatser inden for sikring af grundlæggende frihedsrettigheder og god regeringsførelse, ligestilling og kvinders politiske deltagelse samt udvikling af det vidensbaserede samfund. Det er en nøglefaktor, at initiativet fra starten har været drevet af efterspørgsel.

 2. Dialog sat på prøve

  2005

  Efter DAI’s første år fulgte en række dialogmøder og faglige udvekslinger mellem danske og arabiske civilsamfundsorganisationer. I 2004 åbnede det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut i Kairo med midler fra DAI. Instituttets bestyrelse er sammensat af både egyptiske og danske medlemmer.

  Vigtigheden af dialog og gensidig forståelse blev slået fast i forbindelse med tegningesagen. De personlige partnerskaber banede vej for en bredere forståelse, og DAI’s arbejde forsatte. De første pilotprojekter blev sat i gang med fokus på Yemen, Jordan og Marokko.

 3. Kvinders rettigheder og ligestilling på dagsordenen

  2006

  Siden 2006 har DAI med stor succes støttet lovgivningsmæssige tiltag, der kan bidrage til at fremme ligestilling. Dansk-arabiske partnerskaber har sat kvinders rettigheder på dagsordenen og igangsat projekter med fokus på at styrke kvinders politiske og økonomiske deltagelse samt forebyggelse af vold mod kvinder. Blandt andet gennem nationale netværk og styrkelse af dommeres kapacitet til at behandle sager om vold mod kvinder.

  Blandt projekterne kan nævnes etablering af et retshjælpscenter for kvinder i Marokko, støtte til kvinders deltagelse i udarbejdelsen af Tunesiens nye forfatning, udbredelse af viden om kvinders rettigheder og en øget andel af kvindelige kandidater ved lokale valg i Egypten.

 4. Opbakning til kritiske og frie medier

  2007

  DAI blev udvidet til at omfatte projekter i hele MENA-regionen med en særlig indsats for at fremme frie medier gennem støtte til International Media Support (IMS). I en række faglige udvekslinger fik arabiske journalister inspiration og nye færdigheder på danske redaktioner, mens danske journalister fik ny indsigt og forståelse gennem besøg på arabiske redaktioner. Samtidig blev den første regionale organisation for undersøgende journalistik, ARIJ, etableret.

  Det står på dette tidspunkt klart, at nogle af DAI’s mål om at skabe dialog og bygge broer mellem Danmark og den arabiske verden er lykkes, og indsatsen er på rette spor.

 5. Til kamp mod polarisering

  2009

  I 2009 og 2010 fortsatte DAI sit fokus på medier og udvikling af det vidensbaserede samfund. Foruden støtte til journalistisk udvikling indebar det projekter rettet mod styrkelse af uddannelse og kultur med særligt fokus på ligestilling og politisk deltagelse blandt kvinder og unge.

  Med støtte fra DAI søsatte Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) en særlig indsats, hvor såkaldte ’Dialogambassadører’ fra Egypten, Jordan og Danmark afholdt workshops for at mindske polarisering og skabe gensidig forståelse mellem unge fra de tre lande. Siden 2009 har over 20.000 unge foreningsaktive deltaget i de dialogskabende workshops.

 6. De arabiske oprør

  2011

  I 2010 og 2011 bredte det ’arabiske forår’ sig fra Tunesien i vest til Egypten og Yemen i øst. For første gang i årtier gik den arabiske befolkning på gaden med krav om mere demokrati, flere arbejdspladser og øgede menneskerettigheder.

  Den ustabile situation udfordrede DAI’s arbejde i regionen, men afspejlede samtidig, at dialog- og demokratiopbygning var mere aktuelt end nogensinde. DAI intensiverede og udvidede samarbejdet med flere nye partnere.

  Samtidig blev den turbulente periode benyttet til at reflektere over, hvordan man i de kommende år bedst muligt kunne adressere de komplekse reformdynamikker, såvel som understøtte de spirende nye muligheder, befolkningens krav havde banet vejen for.

 7. Krav om demokrati og økonomisk vækst

  2013

  Som følge af omvæltningerne i den arabiske verden blev DAI endnu engang udvidet. Den nye strategiske ramme som gælder for 2013-2016 udpeger syv fokuslande.

  Og mens bevillingerne blev mere end fordoblet fra 100 mio. årligt til 275 mio., voksede udfordringerne ligeledes.

  Flere lande forsøgte at indføre nye demokratiske reformer, og DAI valgte i sin nye strategi at lægge særlig vægt på at styrke god regeringsførelse og grundlovssikrede rettigheder. Men revolutionernes økonomiske omkostninger var store, og det stod samtidig klart, at også økonomisk vækst og jobskabelse var afgørende for at sikre de demokratiske transitioner.

  I januar 2014 vedtog Tunesien en ny og demokratisk forfatning. Det var først og fremmest tunesernes egen fortjeneste, men med støtte fra DAI bidrog bl.a. det danske Institut for Menneskerettigheder og UNDP med rådgivning og erfaringsudveksling. Dette var med til at holde hånden under den skrøbelige proces.

 8. Et succesfuldt, tilpasningsdygtigt program

  2015

  I 2015 slog en uafhængig evalueringsrapport fast, at DAI har vist sig som et relevant og tilpasningsdygtigt udenrigspolitisk instrument, såvel som et effektivt udviklingsprogram. Rapporten gjorde det klart, at DAI har formået at understøtte nøgleinitiativer indenfor de fire tematiske fokusområder med gode resultater for både de enkelte lande og for MENA-regionen. Det forenede fokus på både reform og dialog bliver fremhævet som en særlig styrke.

  DAI’s initiativer vurderes fortsat som yderst relevante. Store dele af Mellemøsten er præget af ustabilitet, og de stærke partnerskaber, DAI har været med til at opbygge i regionen, er et værdifuldt redskab til at opretholde tæt kontakt til regionen og følge udviklingen på nært hold.

  I august 2016 præsenterede Udenrigsministeriet sit oplæg til den nye fase af Det Arabiske Initiativ – Dansk Arabisk Partnerskabsprogram for 2017-2021. Der er lagt op til at fokusere på færre, stærkere partnerskaber og koncentrere indsatsen om færre lande. Det foreslås at fokusere indsatsen på de mest stabile lande, hvor der vurderes at være de bedste muligheder for at skabe varige reformer.

 9. Målrettet indsats i Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien

  2017

  Med det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram 2017-2022 koncentrerer Danmark sin indsats i fire lande: Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien.

  I de fire forholdsvis politisk og sikkerhedsmæssigt stabile og reformvenlige lande har Danmark samarbejder og erfaringer at bygge videre på. Den målrettede indsats i et færre antal og mere stabile lande betyder, at Danmark bedst kan gøre en mærkbar og målbar forskel.

  Baseret på efterspørgsel i regionen består Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram fra 2017 af seks indsatsområder under to hovedtemaer:

  God regeringsførelse: Menneskerettigheder, ligestilling og frie medier.

  Økonomiske muligheder: Arbejdsmarked og social dialog, Deltagelse og jobskabelse for unge og  entreprenørskab og adgang til lån.