Konsortiet for Arbejdsmarked og Social Dialog

Konsortiets overordnede fokus i regionen er støtte til demokratiske reformprocesser og forbedrede økonomiske muligheder gennem et stabilt arbejdsmarked, anstændige jobs, ordentlige arbejdsforhold og social dialog.

Konsortiet består af Ulandssekretariatet og Dansk Industri (DI), som støtter demokratiske kræfter i flere MENA-lande gennem lokale partnere, henholdsvis i fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer med midler fra Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP).

Konsortiets partnere er – både sammen og hver for sig – blandt andet med til at udvikle fagforeningers og arbejdsgiveres evne til at indgå i dialog og forhandling og til at arbejde for at forbedre beskyttelse af arbejderes rettigheder, fremme anstændigt arbejde og et produktivt arbejdsmarked.

Sammen med fagbevægelsen og arbejdsgivere forsøger konsortiet at fremme social dialog på virksomhedsniveau og på nationalt niveau sammen med regeringer og offentlige myndigheder, som kan være med til at skabe udvikling og stabilitet på arbejdsmarkederne. Konsortiet er tilstede i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan og i regionale indsatser, som dækker bredere i MENA-regionen.

Konsortiets arbejde i Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen)

Ulandssekretariatet og DI samarbejder med en række fagforbund og arbejdsgiverorganisationer om at øge deres institutionelle og faglige kapacitet, så de bliver stærke og troværdige forhandlingspartnere, der kan bidrage til demokratisering og økonomisk udvikling.

Tilsammen støtter konsortiet blandt andet øget kapacitet inden for kollektiv forhandling, social dialog, konfliktløsning på arbejdspladsen, ansvarlig virksomhedsdrift samt studier om arbejdsmarkedet, der danner baggrund for oplysning og lobby-arbejde.

Regionalt støtter indsatsen en række tværgående netværk i regionen. Det er blandt andet et medie-netværk i samarbejde med den arabiske faglige sammenslutning, som rapporterer fra hele regionen om overtrædelser af arbejderrettigheder og et regionalt CSR-netværk af arbejdsgiverorganisationer til fremme af FN’s Verdensmål. Endvidere støttes et fagligt netværk for kvinder, hvor repræsentanter fra fagbevægelsen i en række arabiske lande og Danmark udveksler erfaringer om faglige og strukturelle problemer, som kvinder står overfor på arbejdsmarkedet.

Som en del af konsortiets indsats samarbejder Ulandssekretariatet og DI med Dansk Flygtningehjælp i Jordan om et pilotinitiativ, som skal få flere flygtninge og migranter ind på arbejdsmarkedet ved systematisk at kortlægge kvalifikationer og krav til arbejdsstyrken.

Følgende grupper har gavn af konsortiets program:

  • Arbejdere og tillidsmænd i den private og offentlige sektor i partnerlandene.
  • Virksomheder og privatsektoren i partnerlandene.
  • Ledere i fagforbund og arbejdsgiverorganisationer.
  • Arbejdere i den uformelle økonomi.
  • Tværgående fokus på unge og kvinder.

Konsortiets mål for de kommende fem år

Frem mod 2022 søger konsortiet at bidrage til at forbedre de økonomiske muligheder i MENA-regionen. Det gælder især om at styrke demokrati, arbejdsmarkedsinstitutioner, civilsamfund og erhvervsliv.

Overordnet søger konsortiet at styrke social dialog på arbejdsmarkedet og herved øge antallet af kollektive overenskomster, nedbringe antallet af konflikter, stabilisere arbejdsmarkedet og forbedre arbejdsvilkår i udvalgte sektorer.

Konsortiet ønsker at styrke arbejdstagere, arbejdsgivere og deres dialog med regeringer, så de sammen kan forbedre arbejdsmarkedslovgivning, arbejdsforhold og -rettigheder samt økonomiske muligheder – ikke mindst for unge og kvinder.

Eksempler på resultater fra samarbejdet i regionen

Konsortiets partnere i Tunesien, hovedorganisationen UGTT og arbejdsgiverorganisationen UTICA var primus motor i den såkaldte dialogkvartet, som i 2015 blev tildelt Nobels Fredspris. En menneskerettighedsorganisation og Advokatsamfundet sad også med i kvartetten, og prisen er anerkendelsen af den succesrige dialog, der fandt sted i Tunesien oven på Det Arabiske Forår i 2011 og som sikrede en fredelig overgang til demokrati i landet.

I juli 2017 vedtog Tunesiens parlament en lov, som etablerede Det Nationale Råd for Social Dialog. Rådet, der blev indviet i november 2018, er trepartsligt, dvs. sammensat af repræsentanter fra fagbevægelsen i UGTT, arbejdsgiverforeningen UTICA og regeringen. Opgaven er at opbygge en konstruktiv dialog mellem de tre parter omkring arbejdsmarkedet og andre forhold, som har indflydelse på landets økonomiske vækst og udvikling. Det ligger helt i tråd med konsortiets indsats i Tunesien på både arbejdstager- og arbejdsgiverside.

Ligeledes har Ulandssekretariatets tunesiske partner bidraget til udformningen af en ny barselslovgivning, en lov mod vold mod kvinder og til landets nye forfatning, hvor retten til at strejke er blevet skrevet ind.

Tillidsmandskurser og træning for fagforeningsledere har været med til at forbedre vilkår for arbejdere gennem flere kollektive overenskomster og konkrete lønstigninger, blandt andet i elsektoren i Jordan.

Konsortiets medlemmer

Ulandssekretariatet (lead) er den danske fagbevægelses udviklings- og bistandsorganisation. Ulandssekretariatets mål er at fremme bæredygtig og demokratisk udvikling af arbejdsmarkeder i udviklingslandene. Det sker i samarbejde med fagbevægelsen samt arbejdsgiverorganisationer og regeringsinstitutioner i Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten.

Dansk Industri har 11.000 medlemmer blandt private firmaer indenfor industri, handel og service. DI’s formål er at fremme rammebetingelser for dansk industri og har års erfaring i at yde støtte og rådgivning til organisationsudvikling, kapacitetsopbygning, strategiudvikling og public affairs i udviklingslande.

Dansk Flygtningehjælp (underleverandør) arbejder i mere end 30 lande. Dansk Flygtningehjælp har en ledende rolle i Jordan inden for programmer for bedre levevilkår og arbejder tæt sammen med bl.a. UNHCR i flygtningelejre og lokalsamfund med mange flygtninge i fx Irak og Tyrkiet.