Konsortiet for Arbejdsmarked og Social Dialog

Konsortiets overordnede fokus i regionen er støtte til demokratiske reformprocesser og forbedrede økonomiske muligheder gennem et stabilt arbejdsmarked, anstændige jobs, ordentlige arbejdsforhold og social dialog.

Konsortiet består af Ulandssekretariatet og Dansk Industri (DI), som støtter demokratiske kræfter gennem lokale partnere i fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer.

Konsortiets partnere er – både sammen og hver for sig – blandt andet med til at uwdvikle fagforeningers og arbejdsgiveres evne til at indgå i dialog og forhandling samt arbejde for at forbedre beskyttelse af arbejderes rettigheder, fremme ordentlige jobs og et produktivt arbejdsmarked i bæredygtig vækst.

Sammen med fagbevægelsen og arbejdsgivere forsøger konsortiet at fremme dialog og forhandling på arbejdsmarkedet. Det sker både på virksomhedsniveau og på nationalt niveau sammen med regeringer og offentlige myndigheder, som kan være med til at skabe udvikling og stabilitet i indsatslandene. Konsortiet er til stede i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan og i regionale indsatser i MENA.

Konsortiets arbejde i Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen)

Ulandssekretariatet og DI samarbejder med en række fagforbund og arbejdsgiverorganisationer om at øge deres institutionelle og faglige kapacitet, så de bliver stærke og troværdige forhandlingspartnere, der kan bidrage til demokratisering og økonomisk udvikling.

Tilsammen støtter konsortiet blandt andet øget kapacitet inden for kollektiv forhandling, social dialog, konfliktløsning på arbejdspladsen, ansvarlig virksomhedsdrift samt studier om arbejdsmarkedet, der danner baggrund for oplysning og lobby-arbejde.

Regionalt støtter indsatsen en række tværgående netværk i regionen. Det er blandt andet et medie-netværk i samarbejde med den arabiske faglige sammenslutning, som rapporterer fra hele regionen om overtrædelser af arbejderrettigheder og et fagligt netværk for kvinder, hvor repræsentanter fra fagbevægelsen i en række arabiske lande og Danmark udveksler erfaringer om faglige og strukturelle problemer, som kvinder står overfor på arbejdsmarkedet.

Konsortiet samarbejder med Dansk Flygtningehjælp i Jordan om et pilotinitiativ, som skal kortlægge, hvordan flere flygtninge og migranter kan komme ind på arbejdsmarkedet.

Følgende grupper har gavn af konsortiets program:

  • Arbejdere og tillidsmænd i den private og offentlige sektor i partnerlandene.
  • Virksomheder og privatsektoren i partnerlandene.
  • Ledere i fagforbund og arbejdsgiverorganisationer.
  • Arbejdere i den uformelle økonomi.
  • Tværgående fokus på unge og kvinder.

Konsortiets mål for de kommende fem år

Frem mod 2022 søger konsortiet at bidrage til at forbedre de økonomiske muligheder i MENA-regionen. Det gælder især om at styrke demokrati, arbejdsmarkedsinstitutioner, civilsamfund og erhvervsliv.

Overordnet søger konsortiet at styrke dialog og forhandling på arbejdsmarkedet og herved øge antallet af kollektive overenskomster, nedbringe antallet af konflikter, stabilisere arbejdsmarkedet og forbedre arbejdsvilkår i udvalgte sektorer.

Konsortiet ønsker at styrke arbejdstagere, arbejdsgivere og deres dialog med regeringer, så de sammen kan forbedre arbejdsmarkedslovgivning, arbejdsforhold og -rettigheder samt økonomiske muligheder – ikke mindst for unge og kvinder.

Eksempler på resultater fra samarbejdet i regionen

ATUC (Arab Trade Union Confederation), som er Ulandssekretariatets regionale partner, har for nylig indført træning i fagforeningsarbejde og arbejdsmarkedsforhold som e-learning. Et digitalt læringsrum er oprettet på et særligt website i den regionale fagbevægelse. E-klasseværelset er sat op som en video-konference og viser en lærer, som befinder sig et eller andet sted i regionen, ofte i ATUC-kontoret i Jordan – og endda i lærerens eget hjem. En af fordelene er, at kvinder ofte ikke får lov til at rejse på grund af religiøse og kulturelle grunde. Ved at bruge e-learning kan flere kvinder deltage i undervisningen. Dertil kommer, at E-learning appellerer til unge – og flere og flere rekrutteres gennem Facebook og andre sociale medier. Dermed opnås der større alsidighed i sammensætningen af kursister – både geografisk og altså med flere kvinder og unge.

I Marokko har DI hjulpet sin partner CGEM med at etablere  ”l’Académie Sociale”. Akademiet tilbyder efteruddannelsesforløb for HR-medarbejdere, og de første dimittender blev færdige i 2019. Gennem grundige kurser i blandt andet konflikthåndtering, arbejdsmiljø og arbejdsret sørger akademiet for, at marokkanske virksomheder bliver bedre i stand til at sikre et optimalt samarbejde med deres ansatte til glæde for både arbejdstagere og arbejdsgivere.

Konsortiet samarbejder med Dansk Flygtningehjælp i Jordan om at få flere flygtninge ind på arbejdsmarkedet ved blandt andet systematisk at kortlægge kvalifikationer og krav til arbejdsstyrken, styrke deres kompetencer til at indgå på arbejdsmarkedet samt udbrede en database, som henviser flygtninge til relevant støtte, uddannelsesmuligheder og jobtilbud.

Konsortiets partnere i Tunesien, hovedorganisationen UGTT og arbejdsgiverorganisationen UTICA var primus motor i den såkaldte dialogkvartet, som i 2015 blev tildelt Nobels Fredspris. En menneskerettighedsorganisation og Advokatsamfundet sad også med i kvartetten, og prisen er anerkendelsen af den succesrige dialog, der fandt sted i Tunesien oven på Det Arabiske Forår i 2011 og som sikrede en fredelig overgang til demokrati i landet.

I juli 2017 vedtog Tunesiens parlament en lov, som etablerede Det Nationale Råd for Social Dialog. Rådet, der blev indviet i november 2018, er trepartsligt, dvs. sammensat af repræsentanter fra fagbevægelsen i UGTT, arbejdsgiverforeningen UTICA og regeringen. Opgaven er at opbygge en konstruktiv dialog mellem de tre parter omkring arbejdsmarkedet og andre forhold, som har indflydelse på landets økonomiske vækst og udvikling. Det ligger helt i tråd med konsortiets indsats i Tunesien på både arbejdstager- og arbejdsgiverside.

Tillidsmandskurser og træning for fagforeningsledere har været med til at forbedre vilkår for arbejdere gennem flere kollektive overenskomster og konkrete lønstigninger, blandt andet i elsektoren i Jordan.

 

Konsortiets medlemmer: 

Ulandssekretariatet (lead):

Er den danske fagbevægelses udviklings- og bistandsorganisation. Ulandssekretariatets mål er at fremme bæredygtig og demokratisk udvikling af arbejdsmarkeder i udviklingslandene. Det sker i samarbejde med fagbevægelsen samt arbejdsgiverorganisationer og regeringsinstitutioner i Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten.

Hjemmeside: www.ulandssekretariatet.dk

Facebook: https://www.facebook.com/ulandssekretariatet

Instagram: https://www.instagram.com/ulandssekretariatet/

Dansk Industri (partner):

Har 11.000 medlemmer blandt private firmaer inden for industri, handel og service. DI’s formål er at fremme rammebetingelser for dansk erhvervsliv og arbejds- og erhvervsorganisationen har over tyve års erfaring i at yde støtte og rådgivning til organisationsudvikling, kapacitetsopbygning, strategiudvikling og public affairs i udviklingslande.

Hjemmeside: www.di.dk/udviklingssamarbejder

Facebook: https://www.facebook.com/danskindustri/

Instagram: https://www.instagram.com/danskindustri/

Twitter: https://twitter.com/DanskIndustri

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/danskindustri/

Dansk Flygtningehjælp (underleverandør):

DFH arbejder i mere end 30 lande. Dansk Flygtningehjælp har en ledende rolle i Jordan inden for programmer for bedre levevilkår og arbejder tæt sammen med bl.a. UNHCR i flygtningelejre og lokalsamfund med mange flygtninge i fx Irak og Tyrkiet.

Hjemmeside: https://flygtning.dk

Facebook: https://www.facebook.com/DRCME/

Twitter: https://twitter.com/dfh_dk?lang=da