KL afrunder projekt med Moltaqa i Ægypten

Gennem 2012 har Kommunernes Landsforening støttet den egyptiske paraplyorganisation Moltaqa i at kræve ansvarlighed og åbenhed fra de offentlige myndigheder.

I september og oktober blev udvalgte accountability værktøjer præsenteret, diskuteret, og målrettet en ægyptisk sammenhæng for repræsentanter fra mere 14 forskellige civilsamfundsorganisationer fra forskellige egne af Egypten – sekulære, religiøse, etniske og blandede. Hovedparten af aktivisterne var unge med barske erfaringer fra ”gadens parlament”.

Af de præsenterede accountability værktøjer valgte Motaqa at fokusere på tre:

  • Kræv at de offentlige myndigheder laver service deklarationer, så borgerne ved hvad servicen omfatter
  • Kræv at blive hørt og konsulteret når politikker og services fastlægges eller der lægges planer for fremtidige aktiviteter
  • Bliver pengene afsat til offentlige services brugt efter hensigten (”public expenditure tracking”)

I stedet for snævert at fokusere på disse værktøjer alene og opøve brugen af dem, valgte Moltaqa en bredere approach, som indebar udarbejdning af en ”Håndbog i kommunal borgerinddragelse”. Ideen er at denne kan bruges bredt af flere NGO’er til at introducere deres aktivister i at arbejde med kommunerne.

5 arbejdsgrupper blev nedsat for at lave en håndbog, og KL gav indspark undervejs i forløbet. Arbejdet blev dog noget forsinket, da de forskellige civilsamfundsorganisationer måtte på gaden i november-december i forbindelse med folkeafstemningen om den nye forfatning.

I januar blev arbejdet genoptaget og en række test møder fandt sted, således at et udkast til håndbog kunne præsenteres for KL og DEDI i slutningen af januar 2013 i Moltaqas beskedne lokaler i Nasr City.

Stemningen var imidlertid noget trykket i slutningen af januar. Dels havde indførelsen af den nye forfatning fået mange aktivister fra de samarbejdende civilsamfunds- organisationer til at trække sig fra arbejdet grundet frustration og vrede mod systemet, dels havde en af de ledende personer i Moltaqa ved selvsyn kunnet konstatere, at det ikke er personerne i det formelle system, som reelt træffer beslutninger.

Dette gør naturligvis livet meget vanskeligt for civilsamfundsorganisationerne for hvem og hvilke institutioner er det så, aktiviteterne skal rettes imod?

Moltaqa kæmper imidlertid videre! Gennem 2013 vil aktiviteterne blive rettet imod:

  • Brug af håndbogen rundt omkring i Egypten for at finde og træne kandidater til det kommende kommunalvalg
  • Påvirkning af arbejdet med at lave en ny kommunelov, som netop er sat i gang af Ministry of Local Development

KL vil fortsætte samarbejdet med Moltaqa med henblik på at kunne gennemføre pilotprojekter om åbenhed og borgerinddragelse, når nye kommuner kommer på plads i 2013-14.

Ved at samarbejde med både det offentlige og civilsamfundet kan gode modeller forhåbentlig udvikles, som senere kan rulles ud til andre kommuner og regioner.

Af Holger Pyndt, Kommunernes Landsforening
For Flere informationer, Kontakt Holger Pyndt